Bài 2. Tập hợp - SBT Toán 10 CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Bài 1 trang 13 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Viết các tập hợp sau dưới dạng liệt kê các phần tử

Xem chi tiết

Bài 2 trang 13 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Viết các tập hợp sau đây bằng cách chỉ ra tính chất đặc trung của các phần tử:

Xem chi tiết

Bài 3 trang 13 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Điền kí hiệu thích hợp vào chỗ chấm

Xem chi tiết

Bài 4 trang 13 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Điền kí hiệu thích hợp vào chỗ chấm

Xem chi tiết

Bài 5 trang 13 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Hãy chỉ ra các quan hệ bao hàm giữa các tập hợp sau và vẽ đồ thị Ven dể biểu diễn các quan hệ đó

Xem chi tiết

Bài 6 trang 13 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Tìm tất cả các tập hợp A thỏa mãn điều kiện

Xem chi tiết

Bài 7 trang 13 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho các tập hợp A = {1;2;3;4;5} và B = {1;3;5;7;9}. Hãy tìm tập hợp M có nhiều phần tử nhất thỏa mãn

Xem chi tiết

Bài 8 trang 13 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Viết các tập hợp sau đây dưới dạng liệt kê các phần tử

Xem chi tiết

Bài 9 trang 13 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho hai tập hợp

Xem chi tiết

Bài 10 trang 13 sách bài tập toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho hai tập hợp

Xem chi tiết