Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428-1527)

Bình chọn:
4 trên 43 phiếu
Bài 1 trang 69 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 69 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khọanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 70 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 70 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 3 trang 70 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 70 sách bài tập Lịch sử 7. Nối ô bên trái với ô bên phải cho đúng

Xem lời giải

Bài 4 trang 70 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 70 sách bài tập Lịch sử 7. Điền vào chỗ chấm các từ còn thiếu: Quốc sử viện, Ngự sử đài,

Xem lời giải

Bài 5 trang 71 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 71 sách bài tập Lịch sử 7. Sau khi đánh đuổi quân Minh ra khỏi đất nước, Lê Lợi đã làm gì?

Xem lời giải

Bài 6 trang 71 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 71 sách bài tập Lịch sử 7. Em hãy nêu nhận xét về chính quyền phong kiến thời Lê sơ

Xem lời giải

Bài 7 trang 71 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 71 sách bài tập Lịch sử 7. Em hãy nêu cảm nghĩ về chủ trương đối với lãnh thổ đất nước của nhà nước Lê sơ

Xem lời giải

Bài 8 trang 71 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 71 sách bài tập Lịch sử 7. Vua Lê Thánh Tông đã cho biên soạn và ban hành bộ luật nào?

Xem lời giải

Bài 9 trang 71 SBT sử 7

Giải bài tập 9 trang 71 sách bài tập Lịch sử 7. Để phục hồi và phát triển nông nghiệp, vua Lê Thái Tổ đã làm gì?

Xem lời giải

Bài 10 trang 72 SBT sử 7

Giải bài tập 10 trang 72 sách bài tập Lịch sử 7. Em hãy nêu một số biểu hiện về sự phát triển của công thương nghiệp thời Lê sơ

Xem lời giải

Bài 11 trang 72 SBT sử 7

Giải bài tập 11 trang 72 sách bài tập Lịch sử 7. Thời Lê sơ, trong xã hội có những giai cấp và tầng lớp nào?

Xem lời giải

Bài 12 trang 72 SBT sử 7

Giải bài tập 12 trang 72 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu những nét chính về tình hình giáo dục và khoa cử thời Lê sơ

Xem lời giải

Bài 13 trang 72 SBT sử 7

Giải bài tập 13 trang 72 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu những thành tựu chủ yếu về văn học, khoa học, nghệ thuật của nước Đại Việt thời Lê sơ

Xem lời giải

Bài 14 trang 72 SBT sử 7

Giải bài tập 14 trang 72 sách bài tập Lịch sử 7. Qua nhận xét của vua Lê Thánh Tông, hãy nêu lên những cống hiến của Nguyễn Trãi cho đất nước ở thế kỉ XV

Xem lời giải

Bài 15 trang 73 SBT sử 7

Giải bài tập 13 trang 73 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu tóm tắt những hiểu biết của em về vua Lê Thánh Tông

Xem lời giải