Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỷ XIII

Bình chọn:
4.9 trên 82 phiếu
Bài 1 trang 42 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 42 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc chữ S (sai) vào ô ☐ trước các câu sau

Xem lời giải

Bài 2 trang 42 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 42 sách bài tập Lịch sử 7. Nối các ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp về nội dung lịch sử

Xem lời giải

Bài 3 trang 43 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 43 sách bài tập Lịch sử 7. Điền các sự kiện, nội dung lịch sử phù hợp với các mốc thời gian trong bảng

Xem lời giải

Bài 4 trang 43 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 43 sách bài tập Lịch sử 7. Điền vào bảng những nội dung phù hợp về chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan dưới thời Trần

Xem lời giải

Bài 5 trang 44 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 44 sách bài tập Lịch sử 7. Tóm tắt tình hình kinh tế, tổ chức quân đội, củng cố quốc phòng thời Trần

Xem lời giải

Bài 6 trang 44 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 44 sách bài tập Lịch sử 7. Vẽ sơ đồ bộ máy nhà nước thời Trần

Xem lời giải

Bài 7 trang 45 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 45 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu những điểm giống và khác nhau giữa bộ máy quan lại và hệ thống hành chính các cấp thời Lý và thời Trần

Xem lời giải

Bài 8 trang 45 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 45 sách bài tập Lịch sử 7. Nhà Trần đã làm gì để phục hồi và phát triển kinh tế?

Xem lời giải

Bài 9 trang 45 SBT sử 7

Giải bài tập 9 trang 45 sách bài tập Lịch sử 7. Em có nhận xét gì về pháp luật thời Trần so với thời Lý?

Xem lời giải

Bài 10 trang 45 SBT sử 7

Giải bài tập 10 trang 45 sách bài tập Lịch sử 7. Dưới thời Trần, nền kinh tế được phục hồi, phát triển,... đã có tác dụng gì?

Xem lời giải