Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần

Bình chọn:
4.5 trên 80 phiếu
Bài 1 trang 49 SBT sử 7

Giải bài tập 1 trang 49 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy khoanh tròn chữ in hoa trước ý trả lời đúng

Xem lời giải

Bài 2 trang 50 SBT sử 7

Giải bài tập 2 trang 50 sách bài tập Lịch sử 7. Trình bày nét chính sự phát triển kinh tế dưới thời Trần.

Xem lời giải

Bài 3 trang 50 SBT sử 7

Giải bài tập 3 trang 50 sách bài tập Lịch sử 7. Hãy nối ô bên phải với ô bên trái sao cho phù hợp về nội dung lịch sử

Xem lời giải

Bài 4 trang 51 SBT sử 7

Giải bài tập 4 trang 51 sách bài tập Lịch sử 7. Em hãy kể tên các tôn giáo, tín ngưỡng ở nước ta dưới thời Trần

Xem lời giải

Bài 5 trang 51 SBT sử 7

Giải bài tập 5 trang 51 sách bài tập Lịch sử 7. Điền mốc thời gian phù hợp với các sự kiện lịch sử ghi trong bảng

Xem lời giải

Bài 6 trang 51 SBT sử 7

Giải bài tập 6 trang 51 sách bài tập Lịch sử 7. Điền vào ô bên phải tên địa phương có các công trình kiến trúc

Xem lời giải

Bài 7 trang 51 SBT sử 7

Giải bài tập 7 trang 51 sách bài tập Lịch sử 7. Sinh hoạt văn hoá thời Trần được thể hiện như thế nào

Xem lời giải

Bài 8 trang 51 SBT sử 7

Giải bài tập 8 trang 51 sách bài tập Lịch sử 7. Nêu những thành tựu của nền giáo dục thời Trần.

Xem lời giải