Bài 15. Thuật toán SBT tin học 6 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.3 trên 41 phiếu
Câu 15.1 trang 55 SBT Tin học lớp 6

Thuật toán là gì?

Xem lời giải

Câu 15.2 trang 55 SBT Tin học lớp 6

Thuật toán có thể được mô tả theo hai cách nào?

Xem lời giải

Câu 15.3 trang 55 SBT Tin học lớp 6

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem lời giải

Câu 15.4 trang 55 SBT Tin học lớp 6

Bạn Tuấn nghĩ về những công việc sẽ thực hiện sau khi thức dậy vào buổi sáng. Bạn ấy viết một thuật toán bằng cách ghi ra từng bước, từng bước một. Bước đầu tiên bạn ấy viết ra là: "Thức dậy". Em hãy cho biết bước tiếp theo là gì?

Xem lời giải

Câu 15.5 trang 55 SBT Tin học lớp 6

Cho các câu lệnh Scratch sau đây, câu lệnh nào thực hiện nhập dữ liệu đầu vào, câu lệnh nào thực hiện thông báo kết quả đầu ra của thuật toán?

Xem lời giải

Câu 15.6 trang 56 SBT Tin học lớp 6

Sơ đồ khối là gì?

Xem lời giải

Câu 15.7 trang 56 SBT Tin học lớp 6

Mục đích của sơ đồ khối là gì?

Xem lời giải

Câu 15.8 trang 56 SBT Tin học lớp 6

Lợi thế của việc sử dụng sơ đồ khối so với sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để mô tả thuật toán là gì?

Xem lời giải

Câu 15.9 trang 56 SBT Tin học lớp 6

Trong các ví dụ sau, ví dụ nào là thuật toán?

Xem lời giải

Câu 15.10 trang 56 SBT Tin học lớp 6

Bạn Thành viết một thuật toán mô tả việc đánh răng. Bạn ấy ghi các bước như sau: Em hãy sắp xếp lại các bước cho đúng thứ tự thực hiện.

Xem lời giải

Câu 15.11 trang 56 SBT Tin học lớp 6

Cho biết đầu vào, đầu ra của các thuật toán sau đây:

Xem lời giải

Câu 15.12 trang 57 SBT Tin học lớp 6

a) Chương trình Scratch Hình 16 thực hiện thuật toán gi? Hãy xác định đầu vào, đầu ra của thuật toán. b) Em hãy mô tả thuật toán bằng ngôn ngữ tự nhiên và sơ đồ khối.

Xem lời giải

Câu 15.13 trang 57 SBT Tin học lớp 6

Em hãy tìm những cách đi khác cho Rô-bốt và chỉ ra cách nào là nhanh nhất. Tại sao?

Xem lời giải

Câu 15.14 trang 58 SBT Tin học lớp 6

Cho chương trình Scratch như Hình 18:

Xem lời giải