6. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 1000

Bình chọn:
4.8 trên 76 phiếu
Bài 1 trang 137, 138 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1 trang 137, 138 SGK Toán 2. Đọc, viết (theo mẫu):

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 139 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 139 SGK Toán 2. Bài 1: Điền dấu <, >.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 140, 141 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 141 SGK Toán 2. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 142, 143 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 143 SGK Toán 2. Bài 1: Mỗi số dưới đây ứng với cách đọc nào ?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 144, 145 sgk toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 145 SGK Toán 2. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 146, 147 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 147 SGK Toán 2. Bài 1: Mỗi số sau chỉ số ô vuông trong hình nào?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 148 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 148 SGK Toán 2. Bài 1: Điền dấu >; <; = vào chỗ chấm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 149 SGK Toán 2. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 150 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 150 SGK Toán 2. Bài 1: Số ?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 151, 152 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 151, 152 SGK Toán 2. Bài 1: Số ?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 153 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 153 SGK Toán 2. Bài 1: Số ?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 154 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 154 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 155 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 155 SGK Toán 2. Bài 1: Viết (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 156 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 156 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 157 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 157 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 158 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 158 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 159 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 159 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 160 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 162, 163 SGK Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 162, 163 SGK Toán 2. Bài 3. Chú lợn nào chứa nhiều tiền nhất?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 164 sgk Toán lớp 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 164 SGK Toán 2. Bài 1: Mỗi túi có bao nhiêu tiền?

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất