5. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA

Bình chọn:
4.8 trên 107 phiếu
Bài 1, 2, 3 trang 91 SGK Toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 91 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 92, 93 SGK Toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 92, 93 SGK Toán 2. Bài 1: Chuyển tổng các số hạng bằng nhau thành phép nhân (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 94 SGK Toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 94 SGK Toán 2. Bài 1: Viết các tổng sau dưới dạng tích (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 95 SGK Toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 95 SGK Toán 2. Bài 1:Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 sgk Toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 96 SGK Toán 2. Bài 1: Số ?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 97 sgk Toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 97 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 sgk Toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 98 SGK Toán 2. Bài 1: Số ?

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 99 sgk Toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 99 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4 trang 100 sgk Toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 100 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, trang 101 sgk Toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 101 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm,Bài 2: Mỗi tuần lễ mẹ đi làm 5 ngày,Bài 3: Đếm thêm 5 rồi viết số thích hợp vào ô trống.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 102 sgk Toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 102 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2 trang 103 sgk Toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 103 SGK Toán 2. Bài 1: Nối các điểm để được đường gấp khúc gồm...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 104 sgk Toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 104 SGK Toán 2. Bài 1: a) Một đoạn đường gấp khúc gồm hai đoạn thẳng...

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 sgk Toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 105 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 sgk Toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2 trang 107, 108 sgk Toán 2

Giải bài 1, 2 trang 107, 108 SGK Toán 2. Bài 1: Cho phép nhân, viết hai phép chia (theo mẫu).

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 109 sgk Toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 109 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 110 sgk Toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 110 SGK Toán 2. Bài 1: Đã tô màu.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 111 sgk Toán 2

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 111 SGK Toán 2. Bài 1: Tính nhẩm.

Xem lời giải

Bài 1, 2, 3 trang 112 sgk Toán 2

Giải bài 1, 2, 3 trang 112 SGK Toán 2. Bài 1: Tính rồi điền số thích hợp vào ô trống (theo mẫu).

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất