Bài 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Toán 2


Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 160 SGK Toán 2. Bài 1: Tính.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Cộng lần lượt từ phải sang trái, chú ý số cần nhớ.

Giải chi tiết:

Bài 2

Tính:

Phương pháp giải:

 Trừ các số lần lượt từ phải sang trái (chú ý trừ có nhớ).

Giải chi tiết:

Bài 3

Tính nhẩm:

700 + 300 =                       800 + 200 =                     500 + 500 =

1000 - 300 =                      1000 - 200 =                   1000 - 500 =

Phương pháp giải:

 Cộng hoặc trừ các số hàng nghìn và hàng trăm rồi viết thêm vào tận cùng của kết quả 2 chữ số 0.

Giải chi tiết:

700 + 300 = 1000              800 + 200 = 1000          500 + 500 = 1000

1000 - 300 = 700               1000 - 200 = 800           1000 - 500 = 500

Bài 4

Đặt tính rồi tính:

a) 351 + 216 ;                     427 + 142 ;                       516 + 173

b) 876 - 231 ;                      999 - 542 ;                         505 - 304

Phương pháp giải:

 - Đặt tính : Viết phép tính theo hàng dọc sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Cộng hoặc trừ lần lượt từ phải sang trái.

Giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 26 phiếu