Getting started trang 18 Tiếng anh 8


Match each object with its name. a fax machine an address book a public telephone a mobile phone a telephone directory an answering machine

Getting started

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu