Tuyensinh247.com giảm giá 50% tất cả các khóa học đến hết ngày 20/4/2018
Xem ngay

Chỉ còn: 1 ngày

Language focus - Unit 4 trang 44 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
5 trên 108 phiếu

1. Write the past simple form of each verb. (Em hãy viết hình thức của thì quá khứ đơn cho mỗi động từ.

LANGUAGE FOCUS

1. Write the past simple form of each verb. (Em hãy viết hình thức của thì quá khứ đơn cho mỗi động từ.)

a) run                  d) go                       h) ride

⟹ ran                 e) have                    i) eat

b) fly                    f) do                         j) sit

c) take                  g) be                        k) come

Trả lời:

a. run ⟹ ran                   b. fly ⟹  flew

c. take ⟹ took                d. go ⟹ went 

e. have ⟹ had                f. do ⟹ did

g. be ⟹ was/ were          h. ride ⟹ rode

i. eat ⟹ ate                      j. sit ⟹ sat

k. come ⟹ came

2. Complete the dialogue below. Use the past simple. (Em hãy hoàn thành hội thoại sau, dùng thì quá khứ đơn.)

a)  Lan:_____________________ ?

Nga: No. I ate noodles.

b) Ba: How did you get to school?

Nam:_______________________ ?

c) Minh:____________________ ?

Hoa: I was at home,

d) Chi: Which subject did you have yesterday?

Ba:____________________ .

Trả lời:

a. Lan: Did vou eat bread for breakfast?

Nga: No. I ate noodles.

b. Ba: How did you Ret to school?

Nam: I got to school by bicycle./I rode a bike to school./I walked to school.

c. Minh: Where were you last night?

Hoa: I was at home.

d. Chi: Which subject did vou have yesterday?

Ba: I had Maths. Phvsics. English and Literature.

3. Complete the sentences. Use the prepositions in the table. (Hoàn thành các câu sau, dùng giới từ cho trong bảng.)

in

             November 1997

between

7 am and 8 am

on

             Monday, July 2

after

3 pm

at

             6 pm

before

a) I'll see you on Wednesday.

b) I’m going to Laos________ January.

c) We must be there________ 8.30 and 9.15.

d) The bank closes________ 3 pm. If you arrive________ 3 pm, the bank will be closed.

e) I'll be home_______ seven because 1 want to see the seven o’clock news.

Trả lời:

a. I'll see you on Wednesday.

b. I’m going to Laos in January.

c. We must be there between 8.30 and 9.15.

d. The bank closes at 3 pm. If you arriv e after 3 pm. the bank will be closed.

e. I’ll be home before seven because I want to see the seven o’clock news.

4. Look at the pictures. Complete the dialogue. Use used to and the verbs in the box. (Hãy nhìn tranh rồi hoàn thành hội thoại sau, sử dụng used to và động từ cho trong khung.)

live             stay                 have                    be

Nga: Where is this? It isn’t Ha Noi.

Hoa: No, it’s Hue. I (0) used to stay there.

Nga: Is that you, Hoa?

Hoa: Yes. I (1)_______ long hair.

Nga: Who is in this photo?

Hoa: That is Loan. She (2) ________ my next-door neighbor.

Nga: Are they your parents?

Hoa: No. They’re my aunt and uncle. They (3) _________ in Hue, too.

Trả lời:

Nga: Where is this? It isn’t in HaNoi.

Hoa: No. it’s in Hue. I (0) used to stay there.

Nga: Is that you. Hoa?

Hoa: Yes. I (1) used to have lonq hair.

Nga: Who is in this photo?

Hoa: That is Loan. She (2) used to be my next door neighbor.

Nga: Are they your parents?

Hoa:No. They’re my aunt and uncle. They (3) used to live in Hue. too.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan