Getting started - Unit 11 - trang 98 - Tiếng anh 8


Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names

Work with two classmates. Match the places of interest in Viet Nam with their names

1.The Temple of Literature        2. Ngo Mon (Gate)

3. Ha Long Bay                        4. Nha Rong Harbor

Hãy làm việc vói 2 bạn cùng lớp và ghép các danh lam thắng cảnh ở Việt Nam với tên của nó.

a. Ngo Mon Gate                             b. Nha Rong Harbor

c. The Temple Literature                 d. Ha Long Bay


>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu