Câu hỏi tường thuật với if và whether - Indirect questions with if and whether


Câu tường thuật loại câu hỏi Có hay Không (Yes - No questions) có dạng sau:

Câu tường thuật loại câu hỏi Có hay Không (Yes - No questions) có dạng sau:

       aked (+ O) 

S +  wanted to known        +   if/ whether + S + V   

       wondered

Ví dụ:

  • Direct speech:

“Are you angry?’' he asked.

  • Reported speech:

He asked if/ whether I was angry.

Anh ấy hỏi xem thừ tôi có giận không.

  • Direct speech:

“Did you see the film?” Tam asked.

  • Reported speech:

Tam asked if/ whether I had seen the film.

Lưu ỷ: - Khi tường thuật câu hỏi Có hay Không (Yes - No questions), chúng ta phải chuyển câu hỏi trực tiếp sang dạng khẳng định, rồi thực hiện thay đồi thì trạng từ chi thời gian, trạng từ chỉ nơi chốn, đại từ chi định, và chủ ngữ, tân ngữ. đại từ sỡ hữu cho phù hợp.

-        Xem quy tắc thay đổi thì, trạng ngữ chỉ thời gian, trạng ngừ chi nơi chốn và đại từ chỉ định ớ bài 13.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu