Read - Unit 5 trang 49 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.6 trên 47 phiếu

Language lea ers lea words in different ways. Some lea ers make a list and put into it the meanings of new words in their mother tongue, and try to lea them by heart.

READ

Click tại đây để nghe:

 


Language learners learn words in different ways. Some learners make a list and put into it the meanings of new words in their mother tongue, and try to learn them by heart. However, others do not. Instead, they write one or two example sentences with each new word in order to remember how to use the word in the right way.

In order to remember words better, some learners even write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as' to learn it at any time.

Many language learners do not try to learn all new words they come across. They usually underline or highlight only the words they want to learn. This helps them remember important words.

There are also different ways of learning the same number of words. For example, if you try to learn ten words in two days, you can do so in two ways. You can lean the first five words the first day, and then learn the other five the next day. However, because revision is necessary, vou can learn all the ten words the first day and revise them the next day. This helps you practice the words more times.

Language learners should try different ways of learning words so as to find out the best way for themselves. Ask yourself the question: How should I learn words?

Dịch bài:

Học ngoại ngữ, học từ vựng bằng nhiều cách khác nhau. Một số người liệt kê ra và cho nghĩa của từ mới bằng tiếng mẹ đẻ của mình và cố gắng học những từ này. Tuy nhiên, số khác thì lại không học như thế. Thay vì thế, họ viêt một hoặc hai câu ví dụ cho mỗi từ mới để nhớ cách sử dụng từ đúng.

Để nhớ từ vựng tốt hơn, một số người còn viết từng từ một và cách dùng của nó ra miếng giấy nhỏ và dán nó ở một nơi nào đó trong nhà để có thể học bất cứ lúc nào.

Nhiều người học ngoại ngữ không cố học tất cả từ mới mà họ gặp qua. Họ thường gạch dưới hoặc dùng bút màu tô đậm những từ mà họ muốn học. Cách này giúp họ nhớ được những từ quan trọng.

Có nhiều cách khác nhau để học cùng một sổ từ. Nếu bạn muốn học 10 từ vựng trong hai ngày chẳng hạn thì bạn có thể học theo hai cách. Ngày thứ nhất, bạn có thể học 5 từ đầu tiên và sau đó học những từ còn lại trong ngày sau. Tuy nhiên, việc ôn luyện luôn cần thiết nên bạn có thế học cả 10 từ trong ngày đầu tiên và ôn lại chúng trong ngày sau. Cách này giúp bạn luyện tập từ nhiều lần hơn.

Người học ngoại ngữ nên thử nhiều cách học từ vựng khác nhau để tìm ra cách học tốt nhất cho bản thân mình. Hãy luôn tự hỏi mình nên học từ vựng bằng cách nào?

1. True or false? Check (✓) the boxes. (Hãy đánh dấu () vào cột đúng hay sai.)


T

F

a. All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.

 


b. Some learners write examples of words they want to learn.

 

 

c. Every learner ưies to learn all new words they come across.

 

 

d. Many learners only learn new words that are important.

 

 

Trả lời:

  T

F

a. All language learners write the meaning of new words in their mother tongue.

⟹ Some learners write the meaning of new words in their mother tongue.

 

 

b. Some learners write examples of words they want to learn.

 

c. Every learner ưies to learn all new words they come across.

⟹ Many learners do not try to learn all new words they come across.

 

d. Many learners only learn new words that are important.

 

 2. Answer the questions. (Trả lời câu hỏi.)

a) Do learners leam words in the same way?

b) Why do some learners write example sentences with new words?

c) What do some learners do in order to remember words better?

d) Why don’t some learners leam all the new words they come across?

e) What is necessary in learning words?

f) How should you learn words?

Trả lời:

a. No, they don't. They learn words in different ways.

b. To remember how to use the word in the right way.

Some learners write example sentences with new words to remember how to use the word in the right way.

c. They write each word and its use on a small piece of paper and stick it somewhere in their house so as to learn it at any time.

d. Because they only want to learn important words.

e. Revision is nccessary in learning words.

f. Learners should try different ways of learning words to find out what is the best.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan