Speak - Nói - Unit 10 trang 90 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4 trên 147 phiếu

Work with a partner. Look at the pictures and decide which group each item belongs to.

SPEAK.

Work with a partner. Look at the pictures and decide which group each item belongs to.

paper            plastic           vegetable matter

glass             metal            fabric            leather

Hãy làm việc với bạn em. Các em hãy nhìn tranh và quyết định xem mỗi đồ vật tùy thuộc vào nhóm nào.

*  Hội thoại gợi ý:

1. A: Which group do shoes belong to?

B: Put them in “leather”.

A: What can we do with those shoes?

B: We can recyclc them and make them into new ones.

2. A: Are clothes “fabric”?

B: That's right.

A: What will we do with it?

B: We make it into shopping bags.

*  Các nhóm đồ vật:

- Paper:         paper, old or used newspaper, books and notebooks,

cardboard boxes, paper flowers

- Glass: bottles, glasses, mirrors, jars,...

- Plastic:        plastic bags, plastic bottles, plastic wares, plastic combs,...

- Metal:         food cans, drinking cans, tins....

- Vegetable matter: fruit peels, vegetables,...

- Fabric:        clothes, pieces of materials,...

- Leather:      shoes, sandals, school bags,...

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan