Getting started - Unit 13 - trang 121 - Tiếng anh 8


Work with a partner. Where should these people go on their visits to Viet nam? Why?

GETTING STARTED.

Work with a partner. Where should these people go on their visits to Viet nam?

Why?

  1. Tom likes swimming and sunbathing.
  2. David is interested in ancient cities.
  3. Huckleberry likes mountain-climbing.
  4. Oliver is keen on pottery.
  5. Robinson is fond of crowded places

Hãy làm việc cùng bạn bên cạnh và nói những người này nên đi đâu khi họ thăm Việt Nam. Tại sao?

* Trả lời câu hói:

  1. Tom should go to beaches.
  2. David should go to Hoi An.
  3. Huckleberry should go to Sapa.
  4. Oliver should go to Bat Trang.
  5. Robinson should go to Ho Chi Minh City.

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu