Getting started - Unit 10 - trang 89 - Tiếng anh 8


Em hãy cùng bạn em nghĩ về những cách làm giảm lượng rác mà chúng ta thải ra. Những từ cho trong khung có thể giúp em.

GETTING STARTED.

Work with a partner. Think of ways we can reduce the amount of garbage we produce. The words in the box may help you.

Em hãy cùng bạn em nghĩ về những cách làm giảm lượng rác mà chúng ta thải ra. Những từ cho trong khung có thể giúp em.

*  Câu trá lời gợi ỷ:

+ We should use cloth bags instead of plastic bags.

— You're right. We should aslo reuse plastic bags.

+ We should use tree leaves to wrap things.

—  You're right. We should also use tree leaves to make fertilizer.

+ We should use garbage to make fertilizer.

—You’re right. You should aslo reuse household and garden waste to make fertilizer.

+ We should reuse used papers to make toys.

—  You’re right. We should also reuse tin cans.

+ We should use vegetable matter to make animal food.

— You're right. We should also reuse home eating.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước