Language focus - trang 119 - Unit 12 - Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.9 trên 68 phiếu

Past progressive Past progressive with when and while Progressive tenses with always

  1. Look at the pictures. Say what each person was doing at eight o’clock last night.


===> 1. Hãy nhìn tranh và nói mỗi người trong tranh đang làm gì vào lúc 8 giờ tối qua.

  1. Ba was taking a shower at eight o’clock last night.
  2. Hoa was eating (dinner) at eight o’clock last night.
  3. Bao was reading a comic at eight o’clock last night.
  4. Nga was writing a letter at eight o'cloek last night.
  5. Na was walking her dog at eight o’clock last night.
  6. Lan was talking to her grandmother at eight o’clock last night

2. Look at the pictures. Then match the half-sentcnces in column A to those in Column B. Write the full sentences in your exercise book.

===> 2. Hãy nhìn tranh sau đó ghép nửa câu ở cột A với nửa câu ở cột B làm thành câu đầy đủ vào vở bài tập.

a. The Le family was sleeping when die mailman came.

b. While Hoa was eating, the telephone rang.

c. When Nam won the race, the crowd was cheerine.

d. Mrs. Thoa was cooking when Tuan arrived home.

e. When Lan arrived at school, the school drum was sounding.

f. It was raining when the plane got to Ha Noi.

3. Look at the pictures. Write the sentences. Say what the people are always doing.

a)  Bao is always forgetting his homework.

===> 3. Hãy nhìn tranh rồi viết thành câu để nói những ngưòi trong tranh thường luôn làm gì

a. Bao is always forgetting his homework.

b. Mrs. Nga is always losine her umbrella.                                                        ,

c. Mr. and Mrs Thanh are always missing the bus.

d. Nam is always watching TV.

e. Na is always talking on the phone.

f. Liem is always going out.

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan