Write - Viết - Unit 10 trang 93 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.3 trên 160 phiếu

1. Complete the recycling instructions. Use the verbs in the box (Hãy hoàn thành các chỉ dẫn về việc tái sử dụng, dùng động từ cho trong khung.)

1. Complete the recycling instructions. Use the verbs in the box.

soak             place            wrap                 dry

use               wait              mix                press

First, (0) soak some old newspapers in a bucket of water overnight. Then

(1)_______ a wooden spoon to mash the paper. Next, (2)_____________ the

mashed paper and the water together in another bucket. (3)__________ a wire

mesh in the mixture then pull il out. Then put the mesh with mixture on the cloth and (4) __________ it down firmly. Take the mesh off the cloth. (5) __________ some heavy books in a plastic bag and out them on the cloth.

(6   )_______ about 5 minutes. Finally, put the books away and take the paper

out of the cloth to (7)________ in the sunlight.

               1. Hãy hoàn thành các chỉ dẫn về việc tái sử dụng, dùng động từ cho trong khung.

First, (0) soak some old newspaper in a bucket of water overnight. Then (1) use a wooden spool to mash the paper. Next, (2) mix the mashed paper and the water paper together in another bucket. (3) Place a wire mesh in the mixture then pull it out. Then put the mesh with mixture on the cloth and (4) press it down firmly. Take the mesh off the cloth. (5) Wrap some heavy books in a plastic bag and put them on the cloth. (6) Wait about 5 minutes. Finally, put the books away and take the paper out of the cloth to (7) dry in the sunlight.

2. In some areas people burn dry tea leaves to keep mosquitoes away.Look at the pictures. Make the instructions on how to prepare the tea leaves, using the given words in the box.

===> 2. Em hãy xem tranh. Ở một vài vùng, người ta đốt lá trà khô để xua muỗi đi. Em hãy hoàn thành các câu để đưa ra các chỉ dẫn về cách chuẩn bị lá trà, sử dụng từ cho trong khung.

a. First, take the used tealeaves from the tea pot.

b. Next, scatter the tealeaves on a tray.

c. Then, dry the leaves in the sun.

d. Finally, put the dry leaves in a pot for future use.


>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan