Listen - Unit 8 trang 74 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.6 trên 54 phiếu

Lan: Hello. Aunt Hang: Hello. Is (1) Lan? Lan: Yes. Who is (2) ? Aunt Hang: (3) Aunt Hang. How are you?

LISTEN

Click tại đây để nghe:

 


Fill in the missing words

Lan: Hello.

Aunt Hang: Hello. Is (1)._______ Lan?

Lan: Yes. Who is (2)_______ ?

Aunt Hang: (3)_______ Aunt Hang. How are you?

Lan: I’m fine. (4)_______ are you phoning (5)_______ ?

Aunt Hang: Hue. I’m calling to tell you Uncle Chi and I are (6)_______ to visit you next (7)______

Lan: Great! When are you (8)________ ?

Aunt Hang: On (9)________ . We’re arriving in Ha Noi in the (10)________ (11)________ .

Lan: OK. Do you want to (12)________ to (13) _______ mom?

Aunt Hang: Yes, please.

Lan: Hold on a moment and I'll (14)_______ her.

Trả lời:

(1) that                 (2) this                        (3) It’s 

(4) Where             (6) coming                  (7) week.

(8) arriving            (9) Thursday              (10) late

(11) afternoon.      (12) speak                 (13) my

(14) get

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan