Hỏi xin sự giúp đỡ - Asking for favors


Để hỏi xin sự giúp đỡ của ai, em dùng các cấu trúc sau: - Can/ Could you help me. please?

*   Để hỏi xin sự giúp đỡ cùa ai, em dùng các cấu trúc sau:

  • Can/ Could you help me. please?
  • -    Could you do me a favour?
  • -    I need a favour. Can/ Could you..?

* Để đáp lại, em có thế nói:

-    Certainly/ Of course/ Sure.

-    No problem.

-    What can I do for you?

-    How can I help you?

-   I'm sorry. I’m really busy.

* Đề nghị giúp đỡ (Offering assistance)

Đề nghị giúp đỡ ai, em dùng các cấu trúc sau:

- May I help you?

- Do vou need any help?

- Let me help you.

* Để đáp lại. em nói:

-    Yes/ No, thanks/ thank you.

-    Yes. That's very kind of you.

-    No. thanks/ thank you. I'm fine.

>>>>> Bí kíp học tốt các môn lớp 8 2017 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu