Getting started - Unit 8 trang 72 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.2 trên 28 phiếu

Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you.

GETTING STARTED.

Work with a partner. Make a list of the differences between the countryside and the city. The words in the box may help you. (Em hãy cùng vói bạn em đưa ra sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị. Những từ trong khung có thể giúp em.)

noisy                      fresh air                      friendly

tall buildings           kinds of goods           fresh foods

beautiful views       entertainments           traffic jam

Trả lời:

City Countryside

noisy

tall buildings

kinds of goods

kinds of people

modem

pollution 

entertainments  

traffic jam

dangerous

quiet/ peaceful

small houses/ cottages

fresh foods

friendly

beautiful views  

fresh air

lack of entertainment forms

easy travel

safe

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan