Câu tường thuật - Reported speech

Bình chọn:
4.6 trên 7 phiếu

Câu tường thuật loại câu mệnh lệnh khẳng định có dạng: s + told + o + to-infinitive.

*  Câu tường thuật loại câu mệnh lệnh khẳng định có dạng:

s + told + o + to-infinitive.

Ví dụ:

"Please wait for me here, Mary." Tom said.

—> Tom told Mary to wait for him there.

*  Câu tường thuật loại câu mệnh lệnh phủ định có dạng:

s + told + o + not to-infinitive.

Vi dụ:

Don't talk in class!” the teacher said.

-» The teacher told the children not to talk in class.

*  Lưu ý: Một số động từ thường dùng khi tường thuật câu mệnh lệnh: tell, ask. order, advise, warn. beg. command, remind, instruct,...

*  Để tường thuật một lời yêu cầu lịch sự, ta có thể dùng cấu trúc tương tự như lời tường thuật câu mệnh lệnh.

s + asked + o + to-infinitive

Vi dụ:

—  "Would you open the door, please?” she asked.

—> She asked me to open the door.

-   "Could you lend me some money, please?” he asked.

--> He asked me to lend him some money.

Lưu ý: Độne từ ask (yêu cầu/ nhờ) thường được dùng trong lời tường thuật một đề nghị lịch sự

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan