Speak - Nói - Unit 9 - trang 81 - Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.5 trên 89 phiếu

Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take tu s to make and respond to requests, offers and promises.

SPEAK

Work with a partner. Look at the phrases and the pictures. Take turns to make and respond to requests, offers and promises.

Em hãy làm việc vói bạn em. Hãy đọc những cụm từ và xem tranh cho dưới đây rồi luân phiên nhau đưa ra và đáp lại các yêu cầu, đề nghị và lời hứa hẹn.

* Câu trà lời:

a. + Could you give me a bandage, please?

-        Sure. Here you are.

b. + I have a bad headache. Could you give me an aspirin, mom?

-        Sure. Here you are.

c. + I was bitten by a snake. Could you help me to hold the wound tight?

-        Of course. I'll do it right now.

d. + Oh. you have a high temperature. Can I get you some paracetamols?

-        Yes, please.

e. + You broke the vase, Nam. I hope you won’t do it again.

-        I promise I won’t.

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan