Speak - Unit 1 trang 11 SGK Tiếng Anh 8

Bình chọn:
5 trên 86 phiếu

1. Read the dialogue, 2. Now take tu s to make similar dialogues. Use the adjectives in the table

1. Read the dialogue. (Hãy đọc hội thoại.)

Hoa: This person is short and thin.

        She has long blond hair.

Lan: Is this Mary?

Hoa: Yes.

Dịch bài:

Hoa:   Người này thấp và ốm. Cô ấy có tóc dài màu vàng.

Lan:   Mary phải không?

Hoa:   Đúng vậy.

2. Now take turns to make similar dialogues. Use the adjectives in the table. (Bây giờ em hãy lần lượt xây dựng các hội thoại tương tự, sử dụng các tính từ cho trong bảng dưới đây.)

Trả lời:

a.

A:  This person is tall and thin. He has short black hair.

B:  Is this Van?

A:   Yes.

b.

A:  This person is short and fat. He is bald.

B:  Is this Mr. Lai?

A:   Yes.

c.

A:  This person is tall and slim. She has long dark hair.

B:  Is this Miss Lien?

A:    Yes.

d.

A:  This person is tall and slim. She has curly blond hair.

B:   Is this Ann?

A:    Yes.

e.

A:   This person is tall and thin. He has short dark hair.

B:   Is this Mr. Khoi?

A:    Yes.

f.

A:   This person is tall and slim. She has long fair hair.

B:   Is this Mary?

A:    Yes

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan