Cùng em học Toán lớp 5 Cùng em học toán lớp 5 tập 1

Tuần 14: Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân. Chia một số tự nhiên, một số thập phân cho một số thập phân trang 47


Đặt tính rồi tính a) 34 : 4 b) 45 : 6 c) 162 : 15 …………… ……………. …………….. …………… ……………. …………….. …………… ……………. …………….. Viết các phân số sau thành số thập phân: Cô Ngọc chia đều 3kg bánh vào 4 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam bánh?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính

a) 34 : 4                           b) 45 : 6                       c) 162 : 15

……………                     …………….                        ……………..

……………                     …………….                        ……………..

……………                     …………….                        ……………..

Phương pháp giải:

Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta tiếp tục chia như sau:

+ Viết dấu phẩy vào bên phải số thương.

+ Viết thêm vào bên phải số dư một chữ số \(0\) rồi tiếp tục chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Viết các phân số sau thành số thập phân:

\(\frac{3}{5} = ......\)               \(\frac{5}{4} = ......\)                        \(\frac{1}{2} = ......\)               \(\frac{{15}}{6} = .......\)

\(\frac{1}{5} = ......\)               \(\frac{{20}}{8} = ......\)                      \(\frac{1}{4} = .......\)              \(\frac{8}{5} = .......\)

Phương pháp giải:

Cách 1: Lấy tử số chia cho mẫu số.

Cách 2: Viết dưới dạng phân số thập phân rồi chuyển thành số thập phân.

Lời giải chi tiết:

\(\frac{3}{5} = 0,6\)                \(\frac{5}{4} = 1,25\)                        \(\frac{1}{2} = 0,5\)                \(\frac{{15}}{6} = 2,5\)

\(\frac{1}{5} = 0,2\)                \(\frac{{20}}{8} = 2,5\)                       \(\frac{1}{4} = 0,25\)              \(\frac{8}{5} = 1,6\)

Bài 3

Cô Ngọc chia đều 3kg bánh vào 4 túi. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu ki-lô-gam bánh?

Phương pháp giải:

Số ki-lô-gam bánh ở mỗi túi = Số ki-lô-gam bánh có tất cả : 4

Lời giải chi tiết:

Mỗi túi có số ki-lô-gam bánh là

3 : 4 = 0,75 (kg)

Đáp số: 0,75 kg

Bài 4

Người ta chia đều 6l mật ong vào 8 chai. Hỏi mỗi chai chứa bao nhiêu lít mật ong?

Phương pháp giải:

Số lít mật ong ở mỗi chai = Số lít mật ong có tất cả : 8

Lời giải chi tiết:

Mỗi chai chứa số lít mật ong là

6 : 8 = 0,75 (lít)

Đáp số: 0,75 lít

Bài 5

Đặt tính rồi tính.

a) 6 : 0,3                                 b) 11: 2,5                         c) 306 : 3,6

……………                            ……………                            ……………

……………                            ……………                            ……………

……………                            ……………                            ……………

……………                            ……………                            ……………

……………                            ……………                            ……………

Phương pháp giải:

Muốn chia một số tự nhiên cho một số thập phân ta làm như sau:

- Đếm xem có bao nhiêu chữ số ở phần thập phân của số chia thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

- Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia các số tự nhiên.

Lời giải chi tiết:

Bài 6

a) \(x \times 0,5 = 17\)                                b) \(x \times 2,8 = 119\)

……………………                                        ………………………

……………………                                        ………………………

……………………                                        ………………………

c) \(x \times 5,7 = 21,66\)                           d) \(7,6 \times x = 9,5\)

……………………                                        ………………………

……………………                                        ………………………

……………………                                        ………………………

Phương pháp giải:

Để tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

Lời giải chi tiết:

a) \(x \times 0,5 = 17\)                                                 b) \(x \times 2,8 = 119\)

\(x = 17:0,5\)                                                                  \(x = 119:2,8\)

\(x = 34\)                                                                           \(x = 42,5\)

c) \(x \times 5,7 = 21,66\)                                           d) \(7,6 \times x = 9,5\)

    \(\begin{array}{l}x = 21,66:5,7\\x = 3,8\end{array}\)                                             \(\begin{array}{l}x = 9,5:7,6\\x = 1,25\end{array}\)

Bài 7

Một xưởng sản xuất nhập về 120 l nước mắm. Người ta đóng số lít nước mắm đó vào chai loại 0,75l. Hỏi số lít nước mắm đó đóng được vào bao nhiêu chai như thế?

Phương pháp giải:

Để tìm số chai nước mắm ta lấy tổng số lít nước mắm chia cho số lít nước mắm ở mỗi chai.

Lời giải chi tiết:

Số chai nước mắm đóng được là

120 : 0,75 = 160 (chai)

Đáp số: 160 chai

Bài 8

Biết 6,5 l xăng cân nặng 5,2 kg. Một chiếc can chứa xăng cân nặng 16kg. Biết chiếc can rỗng đó cân nặng 1,6 kg. Hỏi chiếc can xăng đó chứa bao nhiêu lít xăng?

Phương pháp giải:

- Cân nặng của xăng trong chiếc can = Cân nặng của can chứa xăng – Cân nặng chiếc can rỗng

- Cân nặng của 1 lít xăng = Cân nặng của 6,5 lít xăng : 6,5

- Số lít xăng trong can = Cân nặng của xăng trong chiếc can : Cân nặng của 1 lít xăng

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

6,5 lít: 5,2 kg

Can chứa xăng: 16kg

Can rỗng: 1,6 kg

Số lít xăng: ….. lít ?

Bài giải

Cân nặng của xăng trong chiếc can là

         16 – 1,6 = 14,4 (kg)

1 lít xăng có cân nặng là

          5,2 : 6,5 = 0,8 (kg)

Chiếc can xăng đó chứa số lít xăng là

           14,4 : 0,8 = 18 (lít)

                          Đáp số: 18 lít

Vui học

Mẹ mua 7,5 kg thịt lợn để gói bánh hết 720 000 đồng. Hỏi nếu mẹ chỉ mua 5,5 kg thịt như thế thì phải trả bao nhiêu tiền? Nếu mẹ chia đều 7,5 kg thịt thành các gói, mỗi gói 1,5 kg thì được mấy gói?

Phương pháp giải:

- Số tiền mua 1 kg thịt = Số tiền mua 7,5 kg thịt : 7,5

- Số tiền mua 5,5 kg thịt = Số tiền mua 1 kg thịt x 5,5

- Số gói mẹ chia được = Tổng số ki-lô-gam thịt : Số ki-lô-gam thịt của mỗi gói.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

7,5 kg: 720 000 đồng

5,5 kg: ….. đồng ?

Chia đều 7,5 kg thành các gói

Mỗi gói: 1,5kg

Số gói: ….. gói ?

Bài giải

Mua 1 kg thịt hết số tiền là

       720 000 : 7,5 = 96 000 (đồng)

Mua 5,5 kg thịt phải trả số tiền là

       96 000 x 5,5 = 528 000 (đồng)

Nếu mẹ chia đều 7,5 kg thịt thành các gói, mỗi gói 1,5 kg thì được số gói là

       7,5 : 1,5 = 5 (gói)

                   Đáp số: 528 000 đồng

                                5 gói

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 38 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay