Cùng em học Toán lớp 5 Cùng em học toán lớp 5 tập 1

Kiểm tra cuối học kì 1 trang 65


Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: Đúng ghi Đ, sai ghi S: a) 0,18 = 18% ....... b) 0,037 = 37% ....... Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp: a) 26,4% của 65l là ................................................................................................... b) 0,8% của 4,5kg là ................................................................................................ Viết thành số thập phân: Cho tam giác vuông như hình vẽ. Tính chiều cao của hình tam giác đó. Trả

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) \(8\frac{{17}}{{100}}\)đọc là: .............................................

b) 431, 605 đọc là: ....................................................................

Phương pháp giải:

- Khi đọc hỗn số, trước hết ta đọc phần nguyên, đọc chữ “và” rồi sau đó đọc phần phân số.

- Muốn đọc một số thập phân, trước hết đọc phần nguyên, đọc dấu “phẩy”, sau đó đọc phần thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) \(8\frac{{17}}{{100}}\)đọc là: Tám và mười bảy phần một trăm.

b) 431, 605 đọc là: Bốn trăm ba mươi mốt phẩy sáu trăm linh năm.

Bài 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) 0,18 = 18%      .......                                    b) 0,037 = 37%      .......

Phương pháp giải:

Dựa vào cách viết \(\dfrac{1}{{100}} = 1\% \) hay \(0,01 = 1\% \).

Lời giải chi tiết:

0,18 = 18%                                                      0,037 = 3,7%

a) 0,18 = 18%      Đ                                        b) 0,037 = 37%      S

Bài 3

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) 26,4% của 65l là .............................................

b) 0,8% của 4,5kg là ...........................................

Phương pháp giải:

Muốn tìm a% của B ta có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân với a rồi chia cho 100.

Lời giải chi tiết:

a/ 26,4% của 65l là :   

              65 : 100 × 26,4 = 17,16 (l)

b/ 0,8% của 4,5kg là : 

              4,5 : 100 × 0,8 = 0,036 (kg)

Bài 4

Viết thành số thập phân:

a) \(\frac{3}{4} = ..............\)

b) \(1\frac{1}{5} = ..............\)

Phương pháp giải:

- Chuyển hỗn số thành phân số.

- Lấy tử số chia cho mẫu số để được số thập phân.

Lời giải chi tiết:

a) \(\frac{3}{4} = 0,75\)

b) \(1\frac{1}{5} = \frac{6}{5} = 1,2\)

 

Bài 5

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Cho tam giác vuông như hình vẽ. Tính chiều cao của hình tam giác đó.

Trả lời: Độ dài chiều cao của hình tam giác là ..................................................................

Phương pháp giải:

- Tính diện tích tam giác vuông = Tích độ dài 2 cạnh góc vuông chia cho 2.

- Chiều cao của tam giác = 2 x diện tích tam giác : độ dài cạnh đáy

Lời giải chi tiết:

Diện tích tam giác vuông đó là

     6 x 8 : 2 = 24 (dm2)

Chiều cao của tam giác là

    2  x 24 : 10 = 4,8 (dm)

Trả lời: Độ dài chiều cao của hình tam giác là 4,8 dm.

Bài 6

<, >, =

4,53 ...... 4,35                                      86,52 ....... 86,520

24,07 ...... 23,98                                  74,5 ........ 75,4

Phương pháp giải:

- So sánh các phần nguyên của hai số đó như so sánh hai số tự nhiên, số thập phân nào có phần nguyên lớn hơn thì số đó lớn hơn.
- Nếu phần nguyên của hai số đó bằng nhau thì ta so sánh phần thập phân, lần lượt từ hàng phần mười, hàng phần trăm, hàng phần nghìn.

Lời giải chi tiết:

4,53 > 4,35                                          86,52 = 86,520

24,07 > 23,98                                      74,5 <  75,4

Bài 7

Tính:

(122,47 + 35,48) : 2,34 – 9,52 x 4 = .............................................................................

                                                      = .............................................................................

                                                      = .............................................................................

Phương pháp giải:

- Biểu thức có chứa dấu ngoặc thì ta tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Biểu thức có phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia thì ta thực hiện phép nhân, phép chia trước, thực hiện phép cộng, phép trừ sau.

Lời giải chi tiết:

(122,47 + 35,48) : 2,34 – 9,52 x 4 = 157,95 : 2,34 – 38,08

                                                       = 67,5 – 38,08

                                                      = 29,42

Bài 8

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

Biết 17l dầu cân nặng 10,2 kg. Hỏi có bao nhiêu lít dầu như thế nếu số dầu đó cân nặng 6kg?

                                                                             Đáp số: .........................................

Phương pháp giải:

Tính cân nặng của 1 lít dầu = Cân nặng của 17 lít dầu chia cho 17.

Tính số lít dầu = 6kg chia cân nặng của 1 lít dầu

Lời giải chi tiết:

Một lít dầu cân nặng số ki-lô-gam là:

            10,2 : 17 = 0,6 (kg)

Nếu số dầu đó nặng 6kg thì có số lít dầu là:

            6 : 0,6 = 10 (lít)

                        Đáp số: 10 lít.

Bài 9

Giải bài toán:

Có 3 xe chở gạo. Xe thứ nhất chở 7,5 tấn gạo, xe thứ hai chở nhiều hơn xe thứ nhất 1,2 tấn và ít hơn xe thứ ba 0,9 tấn. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ gạo?

Phương pháp giải:

- Số tấn gạo xe thứ hai chở = Số tấn gạo xe thứ nhất chở cộng với 1,2 tấn.

- Số tấn gạo xe thứ ba chở = Số tấn gạo xe thứ hai chở cộng với 0,9 tấn.

- Số tấn gạo trung bình mỗi xe chở được = Tổng số gạo ba xe chở được chia cho 3.

Lời giải chi tiết:

Xe thứ hai chở được số tấn gạo là:

            7,5 + 1,2 = 8,7 (tấn)

Xe thứ ba chở được số tấn gạo là:

            8,7 + 0,9 = 9,6 (tấn)

Trung bình mỗi xe chở được số tạ gạo là:

            (7,5 + 8,7 + 9,6) : 3 = 8,6 (tấn)

           8,6  tấn = 86 tạ

                                    Đáp số: 86 tạ.

Bài 10

Giải bài toán:

Một cửa hàng bán một chiếc quạt với giá 580 000 đồng. Biết cửa hàng đó nhập chiếc quạt đó với giá 500 000 đồng. Hỏi khi bán được một chiếc quạt thì cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần trăm so với tiền vốn?

Phương pháp giải:

- Số tiền lãi = Số tiền bán ra – Số tiền vốn

- Tính số phần trăm của tiền lãi so với tiền vốn = Số tiền lãi : Số tiền vốn x 100

Lời giải chi tiết:

Số tiền lãi của chiếc quạt đó là

580 000 - 500 000 = 80 000 (đồng)

Cửa hàng lãi số phần trăm so với tiền vốn là

80 000 : 500 000 = 0,16 = 16 %

                            Đáp số: 16%

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 61 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí