Cùng em học Toán 5

Tuần 32 - Cùng em học Toán 5

Giải Cùng em học Toán lớp 5 tập 2 - trang 52 - Tuần 32 - Tiết 1

Bình chọn:
3.5 trên 17 phiếu

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 52 - Tiết 1. Luyện tập - Tuần 32 có đáp án và lời giải chi tiết, sách Cùng em học Toán lớp 5 tập 2

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính giá trị biểu thức:

a) \(92,8 - 4,56 \times 0,1 =  \ldots \)

b) \(5,7 + 0,457:0,01 =  \ldots \)

c) \(\dfrac{{11}}{{12}} + \dfrac{2}{7}:\dfrac{4}{5} =  \ldots \) 

Phương pháp giải:

Biểu thức có các phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia thì ta thực hiện phép cộng, phép trừ trước; thực hiện phép nhân, phép chia sau.

Giải chi tiết:

a)

 \(\begin{array}{l}92,8 - 4,56 \times 0,1\\ = 92,8 - 0,456\\ = 92,344\end{array}\)

b)

\(\begin{array}{l}5,7 + 0,457:0,01\\ = 5,7 + 45,7\\ = 51,4\end{array}\)

c)

\(\begin{array}{l}\dfrac{{11}}{{12}} + \dfrac{2}{7}:\dfrac{4}{5}\\ = \dfrac{{11}}{{12}} + \dfrac{2}{7} \times \dfrac{5}{4}\\ = \dfrac{{11}}{{12}} + \dfrac{5}{{14}}\\ = \dfrac{{77}}{{84}} + \dfrac{{30}}{{84}}\\ = \dfrac{{107}}{{84}}\end{array}\)

Bài 2

Tính tỉ số phần trăm của:

a) 10 và 16: …….. Tỉ số phần trăm của 10 và 16 là ……..

b) 3,2 và 8: …….. Tỉ số phần trăm của 3,2 và 8 là ……..

Phương pháp giải:

Muốn tìm tỉ số phần trăm của hai số \(a\)và \(b\)ta làm như sau:

-  Tìm thương của \(a\)và \(b\).

-  Nhân thương đó với \(100\) và viết thêm kí hiệu \(\% \) vào bên phải tích tìm được.

Giải chi tiết:

a) 10 và 16:

\(10 : 16 = 0,625\)

\(0,625 = 62,5\%\)

Tỉ số phần trăm của 10 và 16 là 62,5%.

b) 3,2 và 8:

\(3,2 : 8 = 0,4\)

\(0,4 = 40\%\)

Tỉ số phần trăm của 3,2 và 8 là 40%.

Bài 3

Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Đội văn nghệ nhà trường có 48 bạn trong đó có 21 bạn nam, còn lại là nữ. Tỉ số phần trăm của số bạn nữ và số bạn trong đội văn nghệ là ……..  

Phương pháp giải:

- Tìm số bạn nữ ta lấy số bạn của cả đội văn nghệ trừ đi số bạn nam : \(48 – 21 = 27\) (bạn).

- Muốn tìm tỉ số phần trăm của số bạn nữ và số bạn trong đội văn nghệ ta sẽ tìm thương giữa số bạn nữ và số bạn trong đội văn nghệ, tức là tìm thương của phép chia 27 : 48,  sau đó nhân thương đó với \(100\) và viết thêm kí hiệu \(\% \) vào bên phải tích tìm được.

Giải chi tiết:

Đội văn nghệ có số bạn nữ là:

          \(48 – 21 = 27\) (bạn)

Tỉ số phần trăm của số bạn nữ và số bạn trong đội văn nghệ là:

          \(27 : 48 = 0,5625\)

           \( 0,5625 = 56,25 \%\)

                           Đáp số: \(56,25\%.\)

Bài 4

Một tổ sản xuất theo kế hoạch phải làm 360 sản phẩm, đến nay đã làm được 45% số sản phẩm đó. Hỏi theo kế hoạch tổ sản xuất đó phải làm bao nhiêu sản phẩm như thế nữa?

Phương pháp giải:

- Tìm số sản phẩm mà tổ sản xuất đã làm được tức là ta tìm 45% của 360 sản phẩm. Muốn tìm 45% của 360 sản phẩm, ta có thể lấy 360 chia cho 100 rồi nhân với 45 hoặc lấy 360 nhân với 45 rồi chia cho 100, sau đó thêm đơn vị vào kết quả.

- Tìm số sản phẩm còn phải làm ta lấy tổng số sản phẩm phải làm theo kế hoạch trừ đi số sản phẩm đã làm được.

Giải chi tiết:

Tổ sản xuất đã làm được số sản phẩm là:

         \(360 : 100 × 45 = 162\) (sản phẩm) 

Theo kế hoạch tổ sản xuất đó phải làm số sản phẩm là:

         \(360 – 162 = 198\) (sản phẩm)

                   Đáp số: \(198\) sản phẩm.

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - Xem ngay

Các bài liên quan:

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Gửi văn hay nhận ngay phần thưởng