Cùng em học Toán lớp 5 Cùng em học toán lớp 5 tập 1

Tuần 13: Luyện tập chung. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên. Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000,... trang 44


Đặt tính rồi tính: a) 37,25 + 128,08 b) 74,271 – 58,19 c) 27,36 x 4,5 Tính bằng hai cách: (2,15 + 3,85) x 1,2 = ? Tính bằng cách thuận tiện a) 16,7 x 2,5 – 6,7 x 2,5 b) 4,65 x 5,7 + 5,7 x 5,35 Một người mua 3l nước mắm phải trả 225 000 đồng. Nếu người đó muốn mua 12,5l nước mắm cùng loại thì phải chuẩn bị ít nhất bao nhiêu tiền?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Đặt tính rồi tính:

a) 37,25 + 128,08                             b) 74,271 – 58,19                       c) 27,36 x 4,5

............................                            ........................                         .........................

............................                            ........................                         .........................

............................                            ........................                         .........................

Phương pháp giải:

- Đối với phép cộng và phép trừ: Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Tính bằng hai cách: (2,15 + 3,85)  x 1,2 = ?

Cách 1: (2,15 + 3,85) x 1,2                                Cách 2: (2,15 + 3,85) x 1,2

= .......................................                              = .......................................

= .......................................                              = .......................................

= .......................................                              = .......................................

Phương pháp giải:

- Cách 1: Em tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

- Cách 2: Áp dụng công thức nhân một tổng với một số (a+b)×c= a × c + b × c

Lời giải chi tiết:

Cách 1: (2,15 + 3,85) x 1,2                             Cách 2: (2,15 + 3,85) x 1,2

= 6 x 1,2                                                          = 2,15 x 1,2 + 3,85 x 1,2

= 7,2                                                                = 2,58 + 4,62

                                                                        = 7,2

Bài 3

Tính bằng cách thuận tiện

a) 16,7 x 2,5 – 6,7 x 2,5                                     b) 4,65 x 5,7 + 5,7 x 5,35

= .......................................                              = .......................................

= .......................................                              = .......................................

= .......................................                              = .......................................

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức nhân một một số với một tổng hoặc nhân một số với một hiệu:

(a + b) × c = a × c + b × c

(a − b) × c = a × c – b × c

Lời giải chi tiết:

a) 16,7 x 2,5 – 6,7 x 2,5                                  b) 4,65 x 5,7 + 5,7 x 5,35

= (16,7 – 6,7) x 2,5                                         = (4,65 + 5,35) x 5,7

= 10 x 2,5                                                        = 10 x 5,7

= 25                                                                 = 57

Bài 4

Một người mua 3l nước mắm phải trả 225 000 đồng. Nếu người đó muốn mua 12,5l nước mắm cùng loại thì phải chuẩn bị ít nhất bao nhiêu tiền?

Phương pháp giải:

- Số tiền mua 1l nước mắm = Số tiền mua 3 lít nước mắm : 3

- Số tiền mua 12,5 lít nước mắm = Số tiền mua 1 lít nước mắm x 12,5

Lời giải chi tiết:

Số tiền mua 1l nước mắm là

225 000 : 3 = 75 000 (đồng)

Số tiền mua 12,5 lít nước mắm là

75 000 x 12,5 = 937 500 (đồng)

Vậy người đó phải chuẩn bị ít nhất 937 500 đồng.

                    Đáp số: 937 500 đồng.

Bài 5

Tính:

 

Phương pháp giải:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 6

Đặt tính rồi tính:

7,8 : 4                          0,716 : 2                      45,24 : 6                      39,52 : 13

Phương pháp giải:

- Chia phần nguyên của số bị chia cho số chia.

- Viết dấu phẩy vào bên phải thương đã tìm được trước khi lấy chữ số đầu tiên ở phần thập phân của số bị chia để tiếp tục thực hiện phép chia.

- Tiếp tục chia với từng chữ số ở phần thập phân của số bị chia.

Lời giải chi tiết:

Bài 7

Tính nhẩm:

34,7 : 10 = .............                 28,65 : 100 = ...............               15,7 : 1 000 = ..............

625,14 : 10 = .............             0,81 : 100 = .................           3456,78 : 1 000 = .............

Phương pháp giải:

Muốn chia một số thập phân cho 10, 100, 1 000 ta dịch chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên trái một, hai, ba, … chữ số.

Lời giải chi tiết:

34,7 : 10 = 3,47                       28,65 : 100 = 0,2865            15,7 : 1 000 = 0,0157

625,14 : 10 = 62,514               0,81 : 100 = 0,0081              3456,78 : 1 000 = 3,45678

Bài 8

Một ô tô chở 3 chuyến được 16,5 tấn hàng. Biết rằng mỗi chuyến ô tô đó chở được số hàng nặng như nhau. Hỏi ô tô đó chở 8 chuyến như thế thì được bao nhiêu tấn hàng?

Phương pháp giải:

- Số tấn hàng 1 chuyến ô tô chở được bằng số tấn hàng 3 chuyến ô tô chở được chia cho 3

- Số tấn hàng 8 chuyến ô tô chở được bằng số tấn hàng 1 chuyến ô tô chở được nhân với 8

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

3 chuyến: 16,5 tấn hàng

8 chuyến: .... tấn hàng ?

Bài giải

Một chuyến ô tô chở được số tấn hàng là

           16,5 : 3 = 5,5 (tấn)

Ô tô đó chở 8 chuyến như thế thì được số tấn hàng là

          5,5 x 8 = 44 (tấn)

                      Đáp số: 44 tấn

Vui học

Một hộp bánh nướng có 4 chiếc, cân nặng 1 kg, biết rằng vỏ hộp cân nặng 0,6 lạng. Hỏi mỗi chiếc bánh nướng cân nặng bao nhiêu lạng (1kg = 10 lạng)?

Phương pháp giải:

- Cân nặng của 4 chiếc bánh nướng = Cân nặng của hộp bánh – Cân nặng của vỏ hộp.

- Cân nặng của mỗi chiếc bánh nướng = Cân nặng của 4 chiếc bánh : 4

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Hộp bánh gồm  4 chiếc: 1kg

Vỏ hộp: 0,6 lạng

Mỗi chiếc bánh: …… lạng?

Bài giải

Đổi 1kg = 10 lạng

Cân nặng của 4 chiếc bánh nướng là

        10 – 0,6 = 9,4 (lạng)

Mỗi chiếc bánh nướng có cân nặng là

        9,4 : 4 = 2,35 (lạng)

                   Đáp số: 2,35 lạng

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 25 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay