Trắc nghiệm Ngữ âm Unit 6 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A.  surround

B. nuclear

C. manual

D. railroad

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. popular

B. uniform

C. dramatic

D. noticeable 

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. convenience

B. fascinate

C. compartment

D. pedestrian

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. collective

B. equipment

C. confident

D. astonished

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. remarkable

B. emergency

C. anniversary

D. particular 

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. minor

B. surprised

C. mushroom

D. manual 

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. develop

B. imagine

C. understand

D. consider 

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. surprise

B. behave

C. event

D. damage

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. railway

B. flyover

C. tolerant

D. initial 

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. agriculture

B. considerate

C. astonishment

D. significant 

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. tram

B. thatched

C. sandals

D. many  

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. rubber

B. mushroom

C. tunnel

D. manual  

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. pedestrian

B. exhibition

C. cooperative

D. noticeable

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. flyover

B. astonished

C. cooperative

D. noticeable

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. exist

B. exhibition

C. example

D. examination  

Câu 16 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. courteous

B. about

C. ground

D. announce

Câu 17 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. prohibit

B. exhausted

C. harbour

D. hardship

Câu 18 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. dead              

B. creature              

C. teacher        

D. leave

Câu 19 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A.  encourage

B. pedestrian         

C. embarrassed            

D. replace

Câu 20 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. advice

B. decide        

C. impossible            

D. likelihood

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A.  surround

B. nuclear

C. manual

D. railroad

Đáp án

A.  surround

Phương pháp giải :

surround /səˈraʊnd/                            

nuclear /ˈnjuːkliə(r)/

manual /ˈmænjuəl/                              

railroad /ˈreɪlrəʊd/

Lời giải chi tiết :

surround /səˈraʊnd/                            

nuclear /ˈnjuːkliə(r)/

manual /ˈmænjuəl/                              

railroad /ˈreɪlrəʊd/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án: A

Câu 2 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. popular

B. uniform

C. dramatic

D. noticeable 

Đáp án

C. dramatic

Phương pháp giải :

popular /ˈpɒpjələ(r)/                            

uniform /ˈjuːnɪfɔːm/

dramatic /drəˈmætɪk/                          

noticeable /ˈnəʊtɪsəbl/

Lời giải chi tiết :

popular /ˈpɒpjələ(r)/                            

uniform /ˈjuːnɪfɔːm/

dramatic /drəˈmætɪk/                          

noticeable /ˈnəʊtɪsəbl/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án: C

Câu 3 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. convenience

B. fascinate

C. compartment

D. pedestrian

Đáp án

B. fascinate

Phương pháp giải :

convenience /kənˈviːniəns/                 

fascinate /ˈfæsɪneɪt/

compartment /kəmˈpɑːtmənt/             

pedestrian /pəˈdestriən/

Lời giải chi tiết :

convenience /kənˈviːniəns/                 

fascinate /ˈfæsɪneɪt/

compartment /kəmˈpɑːtmənt/             

pedestrian /pəˈdestriən/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án: B

Câu 4 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. collective

B. equipment

C. confident

D. astonished

Đáp án

C. confident

Phương pháp giải :

collective /kəˈlektɪv/                           

equipment /ɪˈkwɪpmənt/

confident /ˈkɒnfɪdənt/                        

astonished /əˈstɒnɪʃt/

Lời giải chi tiết :

collective /kəˈlektɪv/                           

equipment /ɪˈkwɪpmənt/

confident /ˈkɒnfɪdənt/                        

astonished /əˈstɒnɪʃt/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án: C

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. remarkable

B. emergency

C. anniversary

D. particular 

Đáp án

C. anniversary

Phương pháp giải :

remarkable /rɪˈmɑːkəbl/                      

emergency /ɪˈmɜːdʒənsi/

anniversary /ˌænɪˈvɜːsəri/                   

particular /pəˈtɪkjələ(r)/

Lời giải chi tiết :

remarkable /rɪˈmɑːkəbl/                      

emergency /ɪˈmɜːdʒənsi/

anniversary /ˌænɪˈvɜːsəri/                   

particular /pəˈtɪkjələ(r)/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2                                       

Đáp án: C

Câu 6 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. minor

B. surprised

C. mushroom

D. manual 

Đáp án

B. surprised

Phương pháp giải :

minor /ˈmaɪnə(r)/                                

surprised /səˈpraɪzd/

mushroom /ˈmʌʃrʊm/                         

manual /ˈmænjuəl/

Lời giải chi tiết :

minor /ˈmaɪnə(r)/                                

surprised /səˈpraɪzd/

mushroom /ˈmʌʃrʊm/                         

manual /ˈmænjuəl/

Câu B trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1   

Đáp án: B

Câu 7 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. develop

B. imagine

C. understand

D. consider 

Đáp án

C. understand

Phương pháp giải :

develop /dɪˈveləp/                              

imagine /ɪˈmædʒɪn/

understand /ˌʌndəˈstænd/                  

consider /kənˈsɪdə(r)/

Lời giải chi tiết :

develop /dɪˈveləp/                              

imagine /ɪˈmædʒɪn/

understand /ˌʌndəˈstænd/                  

consider /kənˈsɪdə(r)/

Câu C trọng âm rơi vào âm tiết 3, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án: C

Câu 8 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. surprise

B. behave

C. event

D. damage

Đáp án

D. damage

Phương pháp giải :

surprise /səˈpraɪz/                                

behave /bɪˈheɪv/

event /ɪˈvent/                                      

damage /ˈdæmɪdʒ/

Lời giải chi tiết :

surprise /səˈpraɪz/                                

behave /bɪˈheɪv/

event /ɪˈvent/                                      

damage /ˈdæmɪdʒ/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án: D

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. railway

B. flyover

C. tolerant

D. initial 

Đáp án

D. initial 

Phương pháp giải :

railway /ˈreɪlweɪ/                                

flyover /ˈflaɪəʊvə(r)/

tolerant /ˈtɒlərənt/                              

initial /ɪˈnɪʃl/

Lời giải chi tiết :

railway /ˈreɪlweɪ/                                

flyover /ˈflaɪəʊvə(r)/

tolerant /ˈtɒlərənt/                              

initial /ɪˈnɪʃl/

Câu D trọng âm rơi vào âm tiết 2, còn lại rơi vào âm tiết 1

Đáp án: D

Câu 10 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which is stresses differently from the rest.

A. agriculture

B. considerate

C. astonishment

D. significant 

Đáp án

A. agriculture

Phương pháp giải :

agriculture /ˈæɡrɪkʌltʃə(r)/                  

considerate /kənˈsɪdərət/

astonishment /əˈstɒnɪʃmənt/               

significant /sɪɡˈnɪfɪkənt/

Lời giải chi tiết :

agriculture /ˈæɡrɪkʌltʃə(r)/                  

considerate /kənˈsɪdərət/

astonishment /əˈstɒnɪʃmənt/               

significant /sɪɡˈnɪfɪkənt/

Câu A trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại rơi vào âm tiết 2

Đáp án: A

Câu 11 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. tram

B. thatched

C. sandals

D. many  

Đáp án

D. many  

Phương pháp giải :

Phát âm "-a"

Lời giải chi tiết :

tram /træm/                                         

thatched /θætʃt/

sandals /ˈsændlz/                                

many /ˈmeni/

Câu D âm “-a” phát âm là /e/, còn lại phát âm là /æ/

Đáp án: D

Câu 12 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. rubber

B. mushroom

C. tunnel

D. manual  

Đáp án

D. manual  

Phương pháp giải :

Phát âm "-u"

Lời giải chi tiết :

rubber /ˈrʌbə(r)/                                  

mushroom /ˈmʌʃrʊm/

tunnel /ˈtʌnl/                                       

manual /ˈmænjuəl/

Câu D âm “-u” phát âm là /u/, còn lại phát âm là /ʌ/

Đáp án: D

Câu 13 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. pedestrian

B. exhibition

C. cooperative

D. noticeable

Đáp án

B. exhibition

Phương pháp giải :

Phát âm "-e"

Lời giải chi tiết :

pedestrian /pəˈdestriən/                      

exhibition /ˌeksɪˈbɪʃn/

cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/                 

noticeable /ˈnəʊtɪsəbl/

Câu B âm “-e” phát âm là /e/, còn lại phát âm là /ə/

Đáp án: B

Câu 14 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. flyover

B. astonished

C. cooperative

D. noticeable

Đáp án

B. astonished

Phương pháp giải :

Phát âm "-o"

Lời giải chi tiết :

flyover /ˈflaɪəʊvə(r)/                           

astonished /əˈstɒnɪʃt/

cooperative /kəʊˈɒpərətɪv/                 

noticeable /ˈnəʊtɪsəbl/

Câu B âm “-o” phát âm là /ɒ/, còn lại phát âm là /əʊ/

Đáp án: B

Câu 15 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. exist

B. exhibition

C. example

D. examination  

Đáp án

B. exhibition

Phương pháp giải :

Phát âm "-x"

Lời giải chi tiết :

exist /ɪɡˈzɪst/                                       

exhibition /ˌeksɪˈbɪʃn/

example /ɪɡˈzɑːmpl/                            

examination /ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn/

Câu B âm “-x” phát âm là /s/, còn lại phát âm là /z/               

Đáp án: B

Câu 16 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. courteous

B. about

C. ground

D. announce

Đáp án

A. courteous

Lời giải chi tiết :

courteous /ˈkɜːtiəs/                             

about /əˈbaʊt/

ground /ɡraʊnd/                                 

announce /əˈnaʊns/

Câu A âm “-ou” phát âm là /ɜː/, còn lại phát âm là /aʊ/

Đáp án: A

Câu 17 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. prohibit

B. exhausted

C. harbour

D. hardship

Đáp án

B. exhausted

Phương pháp giải :

Phát âm "-h"

Lời giải chi tiết :

prohibit /prəˈhɪbɪt/                              

exhausted /ɪɡˈzɔːstɪd/

harbour /ˈhɑːbə(r)/                              

hardship /ˈhɑːdʃɪp/

Câu B âm “-h” phát âm là /z/, còn lại phát âm là /h/

Đáp án: B

Câu 18 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. dead              

B. creature              

C. teacher        

D. leave

Đáp án

A. dead              

Phương pháp giải :

Phát âm "-ea"

Lời giải chi tiết :

dead /ded/                                          

creature /ˈkriːtʃə(r)/

teacher /ˈtiːtʃə(r)/                                

leave /liːv/

Câu A âm “-ea” phát âm là /e/, còn lại phát âm là /i:/

Đáp án: A

Câu 19 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A.  encourage

B. pedestrian         

C. embarrassed            

D. replace

Đáp án

B. pedestrian         

Phương pháp giải :

Phát âm "-e"

Lời giải chi tiết :

encourage /ɪnˈkʌrɪdʒ/                         

pedestrian /pəˈdestriən/

embarrassed /ɪmˈbærəst/                     

replace /rɪˈpleɪs/

Câu B âm “-e” phát âm là /e/, còn lại phát âm là /ɪ/

Đáp án: B

Câu 20 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Choose the word which has the underlined part pronounced differently from the rest.

A. advice

B. decide        

C. impossible            

D. likelihood

Đáp án

C. impossible            

Phương pháp giải :

Phát âm "-i"

Lời giải chi tiết :

advice /ədˈvaɪs/                                  

decide /dɪˈsaɪd/

impossible /ɪmˈpɒsəbl/                        

likelihood /ˈlaɪklihʊd/

Câu C âm “-i” phát âm là /ɪ/, còn lại phát âm là /aɪ/

Đáp án: C

Trắc nghiệm Kĩ năng đọc Unit 6 Tiếng Anh 9 mới

Luyện tập và củng cố kiến thức Kĩ năng đọc Unit 6 Tiếng Anh 9 mới với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Kĩ năng nghe Unit 6 Tiếng Anh 9 mới

Luyện tập và củng cố kiến thức Kĩ năng nghe Unit 6 Tiếng Anh 9 mới với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Kĩ năng viết Unit 6 Tiếng Anh 9 mới

Luyện tập và củng cố kiến thức Kĩ năng viết Unit 6 Tiếng Anh 9 mới với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Kiểm tra Unit 6 Tiếng Anh 9 mới

Luyện tập và củng cố kiến thức Kiểm tra Unit 6 Tiếng Anh 9 mới với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Ngữ pháp adjective + to V/that + clause Tiếng Anh 9 mới

Luyện tập và củng cố kiến thức Ngữ pháp - adjective + to V/that + clause Tiếng Anh 9 mới với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Ngữ pháp Thì quá khứ hoàn thành Tiếng Anh 9 mới

Luyện tập và củng cố kiến thức Ngữ pháp - Thì quá khứ hoàn thành Tiếng Anh 9 mới với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết
Trắc nghiệm Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 9 mới

Luyện tập và củng cố kiến thức Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 9 mới với đầy đủ các dạng bài tập trắc nghiệm có đáp án và lời giải chi tiết

Xem chi tiết