Trắc nghiệm Ngữ âm Review 1 Tiếng Anh 9 mới

Đề bài

Câu 1 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

 • A.

  impressed   

 • B.

  disappointed

 • C.

  wished   

 • D.

  stopped

Câu 2 :

Choose  the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

 • A.

  design

 • B.

  mention

 • C.

  prefer

 • D.

  consist

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.

 • A.

  impressed   

 • B.

  disappointed

 • C.

  wished   

 • D.

  stopped

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Phát âm đuôi “ed”

Lời giải chi tiết :

A. impressed /ɪmˈprest/

B. disappointed /ˌdɪsəˈpɔɪntɪd/

C. wished /wɪʃt/

D. stopped /stɑːpt/

Quy tắc: Có 3 cách phát âm đuôi “ed”:

- /ɪd/: Khi động từ có phát âm kết thúc là /d/, /t/

- /t/: Khi động từ có phát âm kết thúc là: /f/, /p/, /k/, /ʃ/, /tʃ/

- /d/: Với các trường hợp còn lại

Phần gạch chân phương án B được phát âm là /ɪd/, còn lại phát âm là /t/.

Câu 2 :

Choose  the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

 • A.

  design

 • B.

  mention

 • C.

  prefer

 • D.

  consist

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Kiến thức: Trọng âm từ có 2 âm tiết

Lời giải chi tiết :

A. design /dɪˈzaɪn/

B. mention /ˈmenʃn/

C. prefer /prɪˈfɜːr/

D. consist /kənˈsɪst/

Phương án B có trọng âm rơi vào âm tiết 1, còn lại là âm tiết 2.