Câu hỏi tự kiểm tra trang 88 SGK Tin học lớp 6 - Cánh Diều


Trong các phát biểu sau về thuật toán, phát biểu nào đúng?

Đề bài

Trong các phát biểu sau về thuật toán, phát biểu nào đúng?

1. Dùng cấu trúc rẽ nhánh nếu có quá nhiều việc cần làm.

2. Dùng cấu trúc rẽ nhánh khi có các trường hợp khác nhau cần xem xét, trường hợp khác nhau thì thực hiện việc khác nhau.

3. Để thể hiện cấu trúc rẽ nhánh cần dùng mẫu "Nếu.... Trái lại...".

4. Cấu trúc rẽ nhánh luôn kết thúc với dấu hiệu "Hết nhánh".

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Khi phải dựa trên điều kiện cụ thể nào đó để xác định bước tiếp theo trong quá trình thực hiện thuật toán thì cần cấu trúc rẽ nhánh.

- Khi nào mô tả thuật toán phải dùng từ “Nếu” thì ta có cấu trúc rẽ nhánh. Dùng mẫu “Nếu … Trái lại” để thể hiện cấu trúc rẽ nhánh.

- Cần đánh dấu “Hết nhánh” để trở lại với quy ước thực hiện các bước tuần tự theo liệt kê.

Lời giải chi tiết

Phát biểu đúng là:

3. Để thể hiện cấu trúc rẽ nhánh cần dùng mẫu "Nếu.... Trái lại..."

4. Cấu trúc rẽ nhánh luôn kết thúc với dấu hiệu "Hết nhánh".

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí