The simple present versus the present continuous tense - Thì hiện tại đơn so sánh với thì hiện tại tiếp diễn


1 - Thói quen ở hiện tại. hành động lặpđi lặp lại, một sự thật hay chân lý. 2 - Một hành động trong tương lai đãđược đưa vào chương trình, thời khoá biểu.

Simple present

Diễn tả

1 - Thói quen ở hiện tại. hành động lặpđi lặp lại, một sự thật hay chân lý.

 Ex: We go swimming every Sunday (Chúng tôi đi bơi mỗi Chủ Nhật)

     The Earth goes around the Sun. (Trái đất đi quanh mặt trời.)

2  - Một hành động trong tương lai đãđược đưa vào chương trình, thời khoá biểu.

Ex: The next term starts on 10 May. ( Học kỳ tới bắt đầu vào ngày mười tháng năm.)

The last train to London leaves at 1130. ( Chuyến xe lửa cuối cùng đi Luân Đôn rời bến lúc 11h30)

Present continuous

Diễn tả

1/- Hành động hay sự kiện có tính tạm thời hay đang xảy ra ở thời điểm nói.

Ex: Tom is staying with his uncle in the city. (Tom đang ở cùng với bác trong thành phố)

Please don’t make so much noise. I’m working. (Xin đừng làm ồn quá. Tói đang làm việc)

2/- Một kế hoạch hay những gì đã thu xếp để được thực hiện trong tương lai.

Ex: What are you doing on Saturday night? (Ban tính sẽ làm gì vào tối thứ bảy?)

I'm going to the theatre. (Tôi dự định đi xem kịch)


Bình chọn:
4.2 trên 25 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí