Should - Nên


Là một khiếm trợ độns từ (a modal auxiliary ) được dùng để diễn tả lời khuyên.

1. Should (nên)

Là một khiếm trợ độns từ (a modal auxiliary ) được dùng để diễn tả lời khuyên.

Ex: You look ill. You should see the doctor.

(Bạn trông có vẻ bệnh. Bạn nên đi bác sĩ.)

If you ever come to Ha Noi, you shouldn’t miss Dong Xuan market.

(Nếu có dịp đến Hà Nội, bạn chớ bỏ qua chợ Đồng Xuân nhé.)

❖ Trong câu hỏi, should được dùng để hỏi ý kiến hay xin lời khuyên:

(Wh-word) + should + S + verb + ... ?                           

Ex: What should I say to her?

(Tôi nên nói gì với cô ấy?)

When should I come to visit your country?

(Tôi nên đến thăm đất nước bạn vào lúc nào?)

Should cùng nghĩa với ought to, ta có thể dùng ought to thay cho should, lời khuyên có ý mạnh hơn.

Ex: You look ill. You ought to see the doctor.

2. Why don’t you + verb ....? (Sao bạn không....?)

Dùng để đề nghị hay khuyên ai làm gì.

Ex: You look tired. Why don’t you take a break?

(Bạn trông mệt rồi. Bạn nên nghỉ một chút đi?)

♦ Chúng ta cần chú ý đến phần trả lời cho câu hỏi trên

Ex: You have worked so hard. Why don't you take a day off?

(Bạn làm việc qua căng đấy. Sao bạn không nghỉ một ngày?)

- Good idea/ That's a izreat idea.

(Ý hay đó.)

- Good/ great/ wonderful. Why not?

(Tuyệt đấy. Tại sao không nhi?)

- Sorry. I don't think it's a good idea.

(Xin lỗi. Tôi không nghĩ đó là ý hay.)

- Ok/ All right. Maybe I will.

(Được rồi. Có lẽ tôi sẽ làm thế.)

- Ok. I'll think it over.

(Được rồi. Đế tôi suy nghĩ kỹ.)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí