B. Hoa's Family - Unit 3 trang 33 SGK Tiếng Anh 7


Listen. Then practice with a partner. (Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học)

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

B. HOA'S FAMILY (Gia đình của Hoa)

Bài 1

Task 1. Listen. Then practice with a partner.

(Nghe. Sau đó thực hành với bạn cùng học.) 


Lan: Tell me about your family, Hoa. What does your father do?

Hoa: He's a farmer. He works on our farm in the countryside. He grows vegetables and raises cattle.

Lan: What about your mom? What does she do?

Hoa: She's always busy. She works hard from morning till night. She does the housework, and she helps on the farm.

Lan: Do they like their jobs?

Hoa: Yes, they love working on their farm.

Lan: Do you have any brothers or sisters?

Hoa: Yes. have a younger sister. She’s only 8. Here is a photo of her.

Now answer.

(Bây giờ trả lời.)

a) What does Hoa's father do? 

(Cha của Hoa làm nghề gì?)

b) Where does he work? 

(Ông ấy làm việc ở đâu?)

c) What is her mother's job? 

(Công việc của mẹ cô ấy là gì?)

d) What does she do every day? 

(Bà ấy làm gì mỗi ngày?)

e) Are they happy? 

(Họ có hạnh phúc không?)

f) How old is Hoa's sister? 

(Em gái của Hoa bao nhiêu tuổi?)

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

Lan: Kể cho tôi nghe về gia đình của bạn đi Hoa. Ba của bạn làm nghề gì?

Hoa: Ba mình là nông dân. Ông ấy làm việc ở nông trại của gia đình mình ở miền quê. Ba mình trồng rau và nuôi gia súc.

Lan: Còn mẹ của bạn? Bà ấy làm nghề gì?

Hoa: Mẹ của mình luôn luôn bận rộn. Bà làm việc rất vất vả từ sáng đến tối. Bà làm việc nhà và phụ giúp ở nông trại.

Lan: Thế ba mẹ bạn có thích công việc của mình không?

Hoa: Có chứ. Ba mẹ mình thích làm việc ở nông trại.

Lan: Bạn có anh chị em không?

Hoa: Có. Mình có một em gái. Nó mới 8 tuổi. Đây là hình của nó. 

Lời giải chi tiết:

a) Hoa's father is a farmer.

(Cha của Hoa là nông dân.)

b) He works on their farm in the countryside.

(Ông ấy làm việc trên nông trại ở miền quê.)

c) She is a housewife.

(Bà ấy là nội trợ.)

d) She does the housework and helps her husband on the farm.

(Bà ấy làm việc nhà và giúp đỡ cha công việc trên nông trại.)

e) Yes, they are. 

(Có.)

f) Hoa's sister is eight.

(Em gái của Hoa 8 tuổi.)

Bài 2a

Task 2. Read.

(Đọc.)


What about Lan s family?

What do her parents do?

Her father is a doctor. He works in a hospital. He takes care of sick children.

Her mother is a teacher. She teaches in a primary school.

Lan has an elder brother.

He is a journalist. He writes for a Ha Noi newspaper.

Now practice with a partner.

(Bây giờ thực hành với bạn cùng học.)

a) Talk about Lan's family. 

(Nói về gia đình của Lan)

What does her father/mother/brother do?

(Bố/ mẹ/ anh trai của Lan làm nghề gì?)

Where does he/she work?

(Anh ấy/ cô ấy làm việc ở đâu?)

Phương pháp giải:

Dịch bài đọc:

Gia đình của Lan thì sao?

Bố mẹ cô ấy làm nghề gì?

Bố của Lan là một bác sĩ. Ông ấy làm việc ở bệnh viện. Ông ấy chăm sóc các trẻ em bị bệnh. Mẹ của Lan là giáo viên. Bà ấy dạy ở trường tiểu học.

Lan có một người anh. Anh của Lan là một ký giả. Anh ấy làm việc cho một tờ báo ở Hà Nội.

Lời giải chi tiết:

- Lan's father is a doctor. He works in a hospital.

(Bố của Lan là bác sĩ. Ông ấy làm việc ở bệnh viện.)

- Lan’s mother is a teacher. She teaches in a primary school.

(Mẹ của Lan là giáo viên. Bà ấy dạy ở một trường tiểu học.)

- Lan's brother is a journalist. He works for a Hanoi newspaper.

(Anh của Lan là phóng viên. Anh ấy làm việc cho Báo Hà Nội.)

Bài 2b

b. About you. 

(Về em.)

Talk about your family.

(Nói về gia đình của em.)

Where does your father/mother/brother/sister work?

(Cha/ mẹ/ anh/ em của em làm nghề gì?)

What does he/she do?

(Anh ấy/ cô ấy làm việc ở đâu?)

Lời giải chi tiết:

- In my family, there are four people: my father, my mother, my younger brother and me.

(Trong gia đình tôi có 4 người: cha, mẹ, em trai và tôi.)

- My father is a worker. He works for a car factory, in Ho Chi Minh City. My mother is a housewife. She does the housework. My younger brother is a pupil. He studies in a primary school. He is only eight years old.

(Cha tôi là công nhân. Ông ấy làm việc cho một nhà máy ô tô, ở thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ tôi là nội trợ. Mẹ làm việc nhà. Em trai tôi là học sinh. Em ấy học tiểu học. Em ấy chỉ mới 8 tuổi.)

Bài 3

Task 3. Match these half-sentences.

(Ghép các nửa câu này.)

A farmer

writes for a newspaper.

A doctor

works on the farm.

A journalist

teaches in a school.

A teacher

takes care of sick people.

Lời giải chi tiết:

- A farmer workd on a farm.

(Nông dân làm việc ở nông trại.)

- A doctor takes care of sick people.

(Bác sĩ chăm sóc người bệnh.)

- A journalist writes for a newspaper.

(Phóng viên viết bài cho tòa soạn.)

- A teacher teaches in  a school.

(Giáo viên dạy ở trường học.)

Bài 4

Task 4. Listen. Complete these forms for three people on the tape.

(Nghe. Điền vào mẫu đơn này cho ba người trong băng.)

Phương pháp giải:

Tapescript: 

Tom is a teacher. He is 26 years old and teaches at a high school.

(Tom là một giáo viên. Anhấy 26 tuổi và dạy ở một trường trung học.)

Susan is a journalist. She is 19 and writes for a magazine.

(Susan là một nhà báo. Cô ấy 19 tuổi và viết cho một tạp chí.)

Bill is 20 and he is a nurse. He works in a hospital.

(Bill là 20 tuổi và anh ấy là một y tá. Anh ấy làm việc trong bệnh viện.)

Lời giải chi tiết:

 

Name: Tom (Tên: Tom)

Age: 26 (Tuổi: 26)

Job: Teacher (Nghề nghiệp: Giáo viên)

Place of work: high school (Nơi làm việc: trường trung học)

 

Name: Sussan (Tên: Sussan)

Age: 19 (Tuổi: 19)

Job: journalist (Nghề nghiệp: nhà báo)

Place of work: magazine (Nơi làm việc: một tạp chí)

 

Name: Bill (Tên: Bill)

Age: 20 (Tuổi: 20)

Job: nurse (Nghề nghiệp: y tá)

Place of work:  hospital (Nơi làm việc: bệnh viện)

Bài 5

Task 5. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


John Robinson is an English teacher from the USA. He’s looking for an apartment in Ha Noi for his family. He's asking his friend, Nhat, for advice.

John: Is it easy to find an apartment in Ha Noi, Nhat?

Nhat: Well, there're a few empty apartments near here.

John: Really? Are they good apartments?

Nhat: Well, there’s a good one with two bedrooms at number 27. It’s a lovely apartment and it isn't expensive.

John: What about the others?

Nhat: The one at number 40 is better. It has three bedrooms and it's bigger, but of course, it's more expensive.

John: Is it the best one?

Nhat: No. The best one is at number 79. It has four bedrooms and it’s furnished. It's the most expensive.

John: Which will be the most suitable for my family? What do you think?

Nhat: The cheapest will be the best for you. It's smaller than the other two, but it’s the newest of the three and it has a large, modem bathroom and a kitchen. I think your family will like it a lot.

Answer.

(Trả lời.)

a) Which is the cheapest apartment?

(Căn hộ nào rẻ nhất?)

b) Which is the most expensive?

(Căn hộ nào đắt nhất?)

c) Which is the best apartment?

(Căn hộ nào là tốt nhất?)

d) Which is the most suitable apartment for John and his family? Describe it.

(Căn hộ nào là phù hợp nhất cho John và gia đình anh ấy? Mô tả nó.)

Phương pháp giải:

Dịch bài hội thoại:

John Robinson là giáo viên dạy tiếng Anh từ Mỹ đến. Ông ấy đang tìm một căn hộ chung cư ở Hà Nội cho gia đình. Ông ấy đang hỏi bạn của ông là Nhật cho vài lời khuyên.

John : Tìm một căn hộ chung cư ở Hà Nội có dễ không, Nhật?

Nhật : À. có vài căn hộ trống gần đây.

John : Thật hả? Nhưng căn hộ ấy có tốt không?

Nhật : À, có một căn hộ với hai phòng ngủ ở số 27. Đó là căn hộ xinh xắn và không đắt lắm.

John : Còn những căn khác?

Nhật: Căn hộ ở số 40 thì tốt hơn. Nó có ba phòng ngủ và rộng rãi hơn. Tuy nhiên, nó cũng đắt tiền hơn.

John : Đó có phải là căn hộ tốt nhất không?

Nhật: Không. Căn hộ tốt nhất ở số 79. Nó có bốn phòng ngủ và được trang bị đủ đồ đạc. Đó là căn hộ đắt tiền nhất.

John : Bạn nghĩ căn hộ nào thích hợp với gia đình tôi?

Nhat : Căn hộ rẻ nhất là căn tốt nhất cho ông. Nó nhỏ hơn hai căn hộ kia, nhưng nó là căn mới nhất và nó có một phòng tắm rộng rãi, hiện đại và một nhà bếp. Tôi nghĩ gia đình ông sẽ thích nó hơn.

Lời giải chi tiết:

a. The cheapest apartment is the one with two bedrooms at number 27.

(Căn hộ rẻ nhất là căn hộ có 2 phòng ngủ ở số 27.)

b. The most expensive apartment is the one with four bedrooms and furniture at number 79.

(Căn hộ đắt tiền nhất là căn hộ có 4 phòng ngủ và nội thất ở số 79.)

c. The best apartment is the furnished one at number 79.

(Căn hộ tốt nhất là căn hộ có nội thất ở số 79.)

d. The most suitable apartment for John and his family is the one at number 27. It's smaller than the other two, but it's the newest of the three and it has a large, modern bathroom and a kitchen.

(Căn hộ phù hợp nhất cho John và gia đình của anh ấy là căn hộ số 27. Nó nhỏ hơn 2 căn hộ kia, nhưng nó mới nhất và nó có phòng tắm và bếp rộng, hiện đại.)

Bài 6

Task 6. Write. Below is John's letter to his wife and daughter in the USA. Complete the letter using these words. 

(Viết. Dưới đây là bức thư của John gửi vợ và con gái anh ấy ở Mỹ. Hoàn thành lá thư bởi sử dụng các từ này.)

small                  big                  expensive                  best                     cheapest                       beautiful

Lời giải chi tiết:

August 16

Dear Sally and Liz,

I have some good news for you. I found a place for us to live in Ha Noi. There are some beautiful apartments here. Some are cheap, but a lot is expensive. Luckily, the nicest apartment is also the cheapest. It has great bedrooms and a large bathroom. The living room is rather small, but the kitchen is big, so we will eat our meals there.

I think this is the best apartment for us because it’s near the city center I will write again soon with more news.

I hope you're both well.

Love,

John

Tạm dịch: 

Ngày 16 tháng 8,

Sally và Liz yêu dấu,

Anh có một số tin tốt cho hai mẹ con đây. Anh đã tìm thấy một nơi để chúng ta sống ở Hà Nội. Có một số căn hộ đẹp ở đây. Một số giá rẻ, nhưng nhiều căn rất đắt đỏ. May mắn thay, căn hộ đẹp nhất cũng rẻ nhất. Nó có phòng ngủ lớn và phòng tắm lớn. Phòng khách khá nhỏ, nhưng nhà bếp lớn, vì vậy chúng ta sẽ ăn bữa ăn của chúng ta ở đó.
Anh nghĩ đây là căn hộ tốt nhất cho chúng ta bởi vì nó gần trung tâm thành phố, ta sẽ sớm viết thư với nhiều tin tức hơn.

Anh hy vọng hai mẹ con cũng ổn.

Yêu hai mẹ con,

John.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 221 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí