Giải bài tập toán lớp 3 như là cuốn để học tốt Toán lớp 3. Tổng hợp công thức, lý thuyết, phương pháp giải bài tập số học, giải toán và hình học SGK Toán lớp 3
Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

1. ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG

Luyện tập trang 30 SGK Toán 3

Bảng nhân 7

Luyện tập trang 32 SGK Toán 3

Gấp một số lên nhiều lần

Luyện tập trang 34 SGK Toán 3

Bảng chia 7

Luyện tập trang 36 SGK Toán 3

Giảm đi một số lần

Luyện tập trang 38 SGK Toán 3

Tìm số chia

Luyện tập trang 40 SGK Toán lớp 3

Góc vuông - Góc không vuông

Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke

Đề-ca-mét. Héc-tô-mét

Bảng đơn vị đo độ dài

Luyện tập trang 46 SGK Toán 3

Thực hành đo độ dài

Thực hành đo độ dài (tiếp theo)

Luyện tập chung trang 49 SGK Toán 3

Bài toán giải bằng hai phép tính

Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo)

Luyện tập trang 52 SGK Toán 3

Bảng nhân 8

Luyện tập trang 54 SGK Toán 3

Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số

Luyện tập trang 56 SGK Toán 3

So sánh số lớn gấp mấy lần số bé

Luyện tập trang 58 SGK Toán 3

Bảng chia 8

Luyện tập trang 60 SGK Toán 3

So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn

Luyện tập trang 62 SGK Toán 3

Bảng nhân 9

Luyện tập trang 64 SGK Toán 3

Gam

Luyện tập trang 67 SGK Toán 3

Bảng chia 9

Luyện tập trang 69 SGK Toán 3

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số

Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số

Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Giới thiệu bảng nhân

Giới thiệu bảng chia

Luyện tập trang 76 SGK Toán 3

Luyện tập chung trang 77 SGK Toán 3

Làm quen với biểu thức

Tính giá trị của biểu thức

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) - Tiết 1 - Phần 2 Toán 3

Luyện tập trang 81 SGK Toán 3

Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) - Tiết 2 - Phần 2 Toán 3

Luyện tập trang 82 SGK Toán 3

Luyện tập chung trang 83 SGK Toán 3

Hình chữ nhật

Hình vuông

Chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình vuông

Luyện tập trang 89 SGK Toán 3

Luyện tập chung trang 90 SGK Toán 3

Các số có bốn chữ số

2. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA TRONG PHẠM VI 1000

3. CÁC SỐ ĐẾN 10 000

4. CÁC SỐ ĐẾN 100 000

5. ÔN TẬP CUỐI NĂM - TOÁN 3

Luyện tập trang 94 SGK Toán 3

Các số có bốn chữ số (tiếp theo) - Trang 95 Toán 3

Các số có bốn chữ số (tiếp theo) - Trang 96 Toán 3

Số 10 000 - Luyện tập

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng

Luyện tập trang 99 SGK Toán 3

So sánh các số trong phạm vi 10000

Luyện tập trang 101 SGK Toán 3

Phép cộng các số trong phạm vi 10000

Luyện tập trang 103 SGK Toán 3

Phép trừ các số trong phạm vi 10000

Luyện tập trang 105 SGK Toán 3

Luyện tập chung trang 106 SGK Toán 3

Tháng - Năm

Luyện tập trang 109 SGK Toán 3

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính

Vẽ trang trí hình tròn

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số

Luyện tập trang 114 SGK Toán 3

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo)

Luyện tập trang 116 SGK Toán 3

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - Tiết 1 Phần 3 - Toán 3

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - Tiết 2 Phần 3 - Toán 3

Luyện tập trang 120 SGK Toán 3

Luyện tập chung trang 120 SGK Toán 3

Làm quen với chữ số La Mã

Luyện tập trang 122 SGK Toán 3

Thực hành xem đồng hồ - Toán 3

Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo)

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị

Luyện tập trang 129 - Tiết 1 SGK Toán 3

Luyện tập trang 129 - Tiết 2 SGK Toán 3

Tiền Việt Nam - Phần 3 - Toán 3

Luyện tập trang 132 SGK Toán 3

Làm quen với thống kê số liệu

Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo)

Luyện tập trang 138 SGK Toán 3

Các số có năm chữ số

Luyện tập trang 142 SGK Toán 3

Các số có năm chữ số (tiếp theo)

Luyện tập trang 145 SGK Toán 3

Số 100000 - Luyện tập

So sánh các số trong phạm vi 100000

Luyện tập trang 148 SGK Toán 3

Luyện tập trang 149 SGK Toán 3

Diện tích của một hình

Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông

Diện tích hình chữ nhật

Luyện tập trang 153 SGK Toán 3

Diện tích hình vuông

Luyện tập trang 154 SGK Toán 3

Phép cộng các số trong phạm vi 100000

Luyện tập trang 156 SGK Toán 3

Phép trừ các số trong phạm vi 100000

Tiền Việt Nam - Phần 4 - Toán 3

Luyện tập trang 159 SGK Toán 3

Luyện tập chung trang 160 SGK Toán 3

Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số

Luyện tập trang 162 SGK Toán 3

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số

Chia số có năm chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo)

Luyện tập trang 165 SGK Toán 3

Luyện tập chung trang 165 SGK Toán 3

Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo)

Luyện tập trang 167 SGK Toán 3

Luyện tập trang 167, 168 SGK Toán 3

Luyện tập chung trang 168 SGK Toán 3

Ôn tập các số đến 100 000

Ôn tập các số đến 100 000 ( tiếp theo)

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 171

Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) trang 172

Ôn tập về đại lượng - Toán 3

Ôn tập về hình học - Phần 5 - Toán 3

Ôn tập về hình học (tiếp theo) - Toán 3

Ôn tập về giải toán

Ôn tập về giải toán (tiếp theo)

Luyện tập chung trang 177 SGK Toán 3

Luyện tập chung trang 178 SGK Toán 3

Luyện tập chung trang 179 SGK Toán 3

Các môn khác