Phân tích xu hướng chuyển từ nền kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức của chủ nghĩa tư bản hiện đại?


- Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất góp phận thúc đẩy chủ nghĩa tư bản chuyển đổi từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế công nghiệp; cuộc cách mạng công nghệ thông tin (IT) hiện nay đang thúc đẩy nền kinh tư bản chủ nghĩa chuyển từ kinh tế công nghiệp sang kinh tế tri thức.

- Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhất góp phận thúc đẩy chủ nghĩa tư bản chuyển đổi từ kinh tếng nghiệp sang kinh tế công nghiệp; cuộc cách mạng công nghệ thông tin (IT) hiện nay đang thúc đẩy nền kinh tư bản chủ nghĩa chuyển từ kinh tế công nghiệpsang kinh tế tri thức.

-   Trong kinh tế tri thức, tri thức và kỹ thuật có vai trò cao hơn các yếu tố như nguồn tài nguyên tự nhiên và vốn, trở thành yếu tố sản xuất quan trọng nhất.

- Vận hành của kinh tế tri thức chủ yếu không còn do người lao động cơ bắp thao tác máy móc, mà chủ yếu do những người lao động trí óc trong các ngành thiết kế, nghiên cứu phát triển cũng như truyền bá tri thức thúc đẩy. Nâng cao tầm quan trọng của tri thức, biểu hiện ở chỗ tăng trưởng của tư bản vô hình (giáo dục, nghiên cứu, khai thác...) cao hơn tư bản hữu hình (xây dựng, máy móc), hàm lượng tri thức tăng lên trong sản phẩm và dịch vụ.

- Đối tượng sản xuất và tiêu thụ của kinh tế công nghiệp là kết tinh "nguồn tài nguyên", còn đối tượng sản xuất và tiêu thụ của kinh tế tri thức là "kết tinh tri thức".

-     Sáng tạo kỹ thuật và sáng tạo cơ chế đóng vai trò then chốt trong phát triển kinh tế tri thức. Sáng tạo kỹ thuật là động lực bên trong thúc đẩy phát triển kinh tế tri thức, có quan hệ mật thiết với chính sách khoa học kỹ thuật và sáng tạo cơ chế. Sáng tạo cơ chế là vô cùng quan trọng đối với sự ra đời và phát triển của kinh tế tri thức. Cơ chế hợp nhất ba loại hình xí nghiệp đầu tư rủi ro, doanh nghiệp nhỏ công nghệ cao và thị trường cổ phiếu là động lực trực tiếp của nền kinh tế mới.

- Cùng với sự chuyển đổi loại hình kinh tế, kết cấu ngành nghề của chủ nghĩa tư bản cũng được điều chỉnh vànâng cấp hơn, chuyển sang dịch vụ hoá và công nghệ cao hoá. Điều này thể hiện ở chỗ: trong ba ngành nghề lớn, vị trí của nông nghiệp hạ thấp, vị trí của dịch vụ, đặc biệt là ngành dịch vụ có liên quan đến công nghệ mới được tăng lên.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

>> Xem thêm