Lý luận nhận thức duy vật biện chứng

Bình chọn:
4.4 trên 44 phiếu
 • Lý thuyết: Lý luận nhận thức duy vật biện chứng

  Lý thuyết: Lý luận nhận thức duy vật biện chứng

  Trong chủ nghĩa Mác — Lênin, lý luận nhận thức (hay nhận thức luận) là một nội dung cơ bản của phép biện chứng. Đó là lý luận nhận thức duy vật biện chứng, tức là học thuyết về khả năng nhận thức của con người đối với thế giới khách quan thông qua hoạt động thực tiễn

 • Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức

  Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức

  a) Thực tiễn và các hình thức cơ bản của thực tiễn Thực tiễn là toàn bộ hoạt động vật chất có mục đích, mang tính lịch sử - xã hội của con người nhằm cải biến tự nhiên và xã hội.

 • Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

  Con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý

  Trong tác phẩm Bút ký triết học, V.I.Lênin đã khái quát con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý như sau: Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn - đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức hiện thực khách quan.