Đặc điểm của triết học phương Tây hiện đại

Bình chọn:
4.5 trên 70 phiếu
 • Sự tiêu tan của hệ thống lớn và sự phân mảnh của chủ đề

  Sự tiêu tan của hệ thống lớn và sự phân mảnh của chủ đề

  Như đã trình bày ở trên, toàn bộ nền triết học phương Tây hiện đại nổi lên những đặc điểm sau đây: Trong thời kỳ đi lên của chủ nghĩa tư bản, những người đại diện về tư tưởng triết học với niềm tin ở vai trò lịch sử của mình đã xây dựng được một thế giới quan thống nhất nhằm phá bỏ chế độ phong kiến đã lỗi thời, tạo lập một thế giới mới

 • Chủ nghĩa đa nguyên và chủ nghĩa tương đối tuyệt đối

  Chủ nghĩa đa nguyên và chủ nghĩa tương đối tuyệt đối

  Các nhà triết học tư sản hiện đại coi chủ nghĩa nhất nguyên là lỗi thời, là chỉ phù hợp với khoa học của thế kỷ XIX, còn chủ nghĩa đa nguyên là thành tựu tư tưởng của thế kỷ XX.

 • Chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa phi lý

  Chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa phi lý

  Cuộc khủng hoảng trong triết học tư sản mang hình thức xung đột giữa chủ nghĩa duy lý và chủ nghĩa phi lý. Chủ nghĩa duy lý triết học cũng như bản thân triết học đã có nguồn gốc từ thời cổ đại (Arixtốt, Đêmôcrít).

 • Quá trình tích hợp của triết học tư sản hiện đại

  Quá trình tích hợp của triết học tư sản hiện đại

  Sự chia mảnh của triết học tư sản là một phương thức tồn tại của nó. Từ sự phân rẽ đó, người ta chứng kiến một sự phê phán lẫn nhau nhiều khi khá gay gắt. Đương nhiên, những mâu thuẫn bài trừ lẫn nhau giữa các trào lưu triết học tư sản đó không phải là những mâu thuẫn thuộc bản chất.

 • Tìm đường tích hợp với triết học Mác - Lênin

  Tìm đường tích hợp với triết học Mác - Lênin

  Triết học tư sản hiện nay không những muốn tích hợp với nhau mà còn muốn làm điều đó ngay với triết học mácxít. Triết học tư sản thuộc các thế kỷ trước thường công nhiên nhận mình là duy tâm, duy linh. Nhưng từ đầu thế kỷ, nhiều nhà triết học duy tâm lại nhận là trung lập về thế giới quan, là đứng trên chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm.