Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 SBT sử 9


Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

1. Nhiệm vụ chính của nhân dân Liên Xô trong kế hoạch 5 năm 1946-1950 là

A. Khôi phục kinh tế và phát triển đất nước sau chiến tranh.

B. Công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

C. Củng cố tăng cường tiềm lực quốc phongd để bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh

D. Tất cả các nhiệm vụ trên.

2. Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 đã khẳng định

A. Vị trí cường quốc số một thế giới về vũ khí nguyên tử của Liên xô

B. Liên Xô là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử

C. Liên Xô phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ

D. Sự lớn mạnh vượt bậc của hệ thống XHCN.

3. Sự hình thành chính thức hệ thống XHCN được đánh dấu bằng sự kiện

A. Liên Bang Xô Viết được thành lập, chiếm 1/6 diện tích thế giới

B. Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời sau Chiến Tranh thế giới thứ hai

C. Hội đông tương trợ kinh tế (SEV)được thành lập ngày 8-1-1949.

D. Các nước Đông Âu hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, bắt tay vào việc xây dựng CNXH ( năm 1949).

4. Nước duy nhất ở Châu Á được xếp vào hàng các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) là

A. Hàn Quốc           B. Trung Quốc

C. Nhật Bản            D. Xin-ga-po

5. Các nước ở Châu Á được coi là “con rồng“ kinh tế - nước công nghiệp mới (NICs) là

A. Hàn Quốc, Trung Quốc

B. Đài Loan, Hông Công

C. Hàn Quốc, Xin-ga-po

D. Trung Quốc, Ấn Độ

6. Trọng tâm của công cuộc xây dựng CNXH đặc sắc ở Trung Quốc là

A. Xây dựng kinh tế thực hiện chính sách cải cách- mở cửa

B. Cải tổ vè chính trị- tư tưởng

C. Xây dựng về kinh tế- cải tổ về chính trị

D. Xây dựng nền kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng đặc sắc Trung Quốc

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1. Trình bày những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

Câu 2. Hãy cho biết đường lối mới mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc đề ra với trọng tâm là gì và nhằm mục tiêu ra sao? Sau 20 năm thực hiện công cuộc cải cách - mở cửa, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn như thế nào? 

Câu 3. Phân tích hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN.

 

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

1. Nhiệm vụ chính của nhân dân Liên Xô trong kế hoạch 5 năm 1946-1950 là

A. Khôi phục kinh tế và phát triển đất nước sau chiến tranh.

B. Công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước

C. Củng cố tăng cường tiềm lực quốc phongd để bảo vệ hoà bình, chống chiến tranh

D. Tất cả các nhiệm vụ trên.

Phương pháp: Xem lại bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Lời giải: Nhiệm vụ chính của nhân dân Liên Xô trong kế hoạch 5 năm 1946-1950 là khôi phục kinh tế và phát triển đất nước sau chiến tranh. 

Chọn A

2. Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 đã khẳng định

A. Vị trí cường quốc số một thế giới về vũ khí nguyên tử của Liên xô

B. Liên Xô là nước đầu tiên chế tạo thành công bom nguyên tử

C. Liên Xô phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ

D. Sự lớn mạnh vượt bậc của hệ thống XHCN.

Phương pháp: Xem lại bài 1: Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX

Lời giải: Sự kiện Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử vào năm 1949 đã khẳng định Liên Xô phá thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ.

Chọn C

3. Sự hình thành chính thức hệ thống XHCN được đánh dấu bằng sự kiện

A. Liên Bang Xô Viết được thành lập, chiếm 1/6 diện tích thế giới

B. Các nước dân chủ nhân dân Đông Âu ra đời sau Chiến Tranh thế giới thứ hai

C. Hội đông tương trợ kinh tế (SEV)được thành lập ngày 8-1-1949.

D. Các nước Đông Âu hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, bắt tay vào việc xây dựng CNXH ( năm 1949).

Phương pháp: Xem lại mục 3. Sự hình thành hệ thống xã hội chủ nghĩa của Bài 1

Lời giải: Sự hình thành chính thức hệ thống XHCN được đánh dấu bằng sự kiện Hội đông tương trợ kinh tế (SEV)được thành lập ngày 8-1-1949.

Chọn C

4. Nước duy nhất ở Châu Á được xếp vào hàng các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) là

A. Hàn Quốc           B. Trung Quốc

C. Nhật Bản            D. Xin-ga-po

Phương pháp: Xem lại Bài 4. Các nước Châu Á

Lời giải: Nước duy nhất ở Châu Á được xếp vào hàng các nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) là Nhật Bản

Chọn C

5. Các nước ở Châu Á được coi là “con rồng“ kinh tế - nước công nghiệp mới (NICs) là

A. Hàn Quốc, Trung Quốc

B. Đài Loan, Hông Công

C. Hàn Quốc, Xin-ga-po

D. Trung Quốc, Ấn Độ

Phương pháp: Xem lại Bài 4. Các nước Châu Á

Lời giải: Các nước ở Châu Á được coi là “con rồng“ kinh tế - nước công nghiệp mới (NICs) là Hàn Quốc, Xin-ga-po

Chọn C

6. Trọng tâm của công cuộc xây dựng CNXH đặc sắc ở Trung Quốc là

A. Xây dựng kinh tế thực hiện chính sách cải cách- mở cửa

B. Cải tổ vè chính trị- tư tưởng

C. Xây dựng về kinh tế- cải tổ về chính trị

D. Xây dựng nền kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng đặc sắc Trung Quốc

Phương pháp: Xem lại mục 2. Trung Quốc

Lời giải: Trọng tâm của công cuộc xây dựng CNXH đặc sắc ở Trung Quốc là Xây dựng kinh tế thực hiện chính sách cải cách - mở cửa

Chọn A

Phương pháp:

Giải chi tiết:

Lời giải câu 1:

Đề bài:

Trình bày những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX?

Phương pháp:

Xem lại Mục 1. Liên Xô

Giải chi tiết:

Những thành tựu chủ yếu trong công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô những năm 50 đến đầu những năm 70 của thế kỉ XX: 

- Kinh tế: sản xuất công nghiệp bình quân hằng năm tăng 9,6%, là cường quốc công nghiệp đứng thứ 2 thế giới sau Mĩ.

- Khoa học - kĩ thuật: phát triển, đạt nhiều thành tựu to lớn: năm 1957 phóng thành công vệ tinh nhân tạo; năm 1961, phóng tàu "Phương Đông", đưa con người lần đâu tên bay vòng quanh trái đất, mở đầu kỉ nguyên chinh phục vũ trụ.

- Về đối ngoại: chủ trương duy trì hòa bình thế giới, quan hệ hữu nghị với các nước và ủng hộ cuộc đấu tranh giải phóng của các dân tộc.

Lời giải câu 2:

Đề bài:

Hãy cho biết đường lối mới mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc đề ra với trọng tâm là gì và nhằm mục tiêu ra sao? Sau 20 năm thực hiện công cuộc cải cách - mở cửa, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn như thế nào? 

Phương pháp:

Xem lại mục 2. Trung Quốc

Giải chi tiết:

* Đường lối đổi mới của Đảng cộng sản Trung Quốc:

- Trọng tâm: Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm, thực hiện cả cách và mở cửa.

- Mục tiêu: Nhằm xây dựng Trung Quốc thành một quốc gia giàu mạnh, văn minh.

* Thành tựu của công cuộc cải cách - mở cửa:

Về kinh tế: Nền kinh tế phát triển nhanh chóng, đạt tốc độ tăng trưởng cao nhất thế giới, tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng trung bình hằng năm 9,6%... Đời sống nhân dân được nâng cao rõ rệt.

- Về chính trị - xã hội: đời sống nhân dân không ngừng được nâng cao. Thu hồi được Hồng Kông (7-1997) và Ma Cao (12-1999).

- Về khoa học - kĩ thuật: đạt thành tựu khá cao: năm 1964, thử thành công bom nguyên tử; năm 2003: phóng thành công tàu “Thần Châu 5” vào không gian.

- Về đối ngoại: bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô, Mông Cổ, Việt Nam…, mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước trên thế giới, góp sức giải quyết các vụ tranh chấp quốc tế.

=> Vai trò của Trung Quốc nâng cao trên trường quốc tế.

Lời giải câu 3:

Đề bài:

Phân tích hoàn cảnh ra đời và mục tiêu hoạt động của tổ chức ASEAN.

Phương pháp:

Xem lại mục 2. Sự ra đời tổ chức ASEAN

Giải chi tiết:

- Hoàn cảnh ra đời:

+ Sau khi giành được độc lập và đứng trước yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

+ Nhiều nước Đông Nam Á chủ trương thành lập một tổ chức liên minh khu vực nhằm: Hợp tác phát triển kinh tế, hạn chế sự ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

+ Ngày 8/8/1967 Hiệp hội các nước Đông Nam Á thành lập (viết tắt là ASEAN) tại Băng Cốc (Thái Lan) gồm 5 nước thành viên: Inđônêxia, Malaixia, Philipin, Xingapo, Thái Lan.

- Mục tiêu họat động:

+ Phát triển kinh tế và văn hóa thông qua những nổ lực hợp tác chung giữa các nước thành viên, trên tinh thần duy trì hoà bình và ổn định khu vực.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử lớp 9 - Xem ngay

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com, cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.