Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 9: Bảng nhân 6, bảng chia 6 (tiết 1) trang 26 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu. Hỏi 5 hộp như vậy có bao nhiêu chiếc bút chì màu?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

a) Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

b) Để tìm thương ta lấy số bị chia chia cho số chia.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Nối (theo mẫu).

Phương pháp giải:

Tính nhẩm kết quả các phép tính rồi nối với số tương ứng.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Mỗi hộp có 6 chiếc bút chì màu. Hỏi 5 hộp như vậy có bao nhiêu chiếc bút chì màu?

Phương pháp giải:

Số chiếc bút chì màu ở 5 hộp = Số chiếc bút chì ở mỗi hộp x 5

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

1 hộp: 6 chiếc bút

5 hộp: ..?.. chiếc bút

Bài giải

5 hộp có số chiếc bút chì màu là

        6 x 5 = 30 (chiếc)

               Đáp số: 30 chiếc bút        

Câu 4

Xếp 48 cái bánh vào các hộp, mỗi hộp 6 cái. Hỏi xếp được bao nhiêu hộp bánh như vậy?

Phương pháp giải:

Số hộp bánh =  Số cái bánh có tất cả : số bánh ở mỗi hộp

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

6 cái: 1 hộp

48 cái: .... hộp?

Bài giải

Số hộp bánh xếp được là

48 : 6  = 8 (hộp)

Đáp số: 8 hộp bánh


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay