Giải vở bài tập toán lớp 3 - VBT Toán 3 - Kết nối tri thức Vở bài tập Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức với cuộc sống

Giải bài 6: Bảng nhân 4, bảng chia 4 (tiết 1) trang 15 vở bài tập Toán 3 - Kết nối tri thức với cuộc sống


Mỗi bàn ăn xếp 4 cái ghế. Hỏi 10 bàn ăn như vậy xếp bao nhiêu cái ghế?

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Số?

Phương pháp giải:

Để tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Số?

Phương pháp giải:

Đếm thêm 4 đơn vị (hoặc đếm lùi 4 đơn vị) rồi viết số còn thiếu vào ô trống.

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Mỗi bàn ăn xếp 4 cái ghế. Hỏi 10 bàn ăn như vậy xếp bao nhiêu cái ghế?

Phương pháp giải:

Số chiếc ghế để xếp 10 bàn ăn = Số cái ghế của một bàn ăn x 10

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt:

1 bàn ăn: 4 cái ghế

10 bàn ăn: ... cái ghế ?

Lời giải chi tiết:

10 bàn ăn cần xếp số cái ghế là

       4 x 10 = 40 (cái ghế)

                  Đáp số: 40 cái ghế

Câu 4

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Mỗi con thỏ có 4 cái chân và 2 cái tai. Vậy 6 con thỏ có tất cả:

a) ...... cái chân                             b) ...... cái tai

Phương pháp giải:

a) Số chân của 6 con thỏ = Số cái chân của một con thỏ x 6

b) Số tai của 6 con thỏ = Số cái tai của một con thỏ x 6

Lời giải chi tiết:

6 con thỏ có số cái chân là 4 x 6 = 24 (cái chân)

6 con thỏ có số cái tai là 2 x 6 = 12 (cái tai)

Ta điền như sau:

Mỗi con thỏ có 4 cái chân và 2 cái tai. Vậy 6 con thỏ có tất cả:

a) 24 cái chân                            b) 12 cái tai

 


Bình chọn:
3.9 trên 8 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối tri thức - Xem ngay