Giải bài 1 trang 67 SGK Toán 7 tập 2 - Cánh diều


Tính:

Đề bài

Tính:

a) \((4{x^3}):( - 2{x^2})\);    

b) \(( - 7{x^2}):(6x)\);       

c) \(( - 14{x^4}):( - 8{x^3})\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn chia đơn thức A cho đơn thức B (B ≠ 0) khi số mũ của biến trong A lớn hơn hoặc bằng số mũ của biến đó trong B, ta làm như sau:

-        Chia hệ số của đơn thức A cho hệ số của đơn thức B;

-        Chia lũy thừa của biến trong A cho lũy thừa của biến đó trong B;

-        Nhân các kết quả vừa tìm được với nhau.

Lời giải chi tiết

a) \((4{x^3}):( - 2{x^2})\\= [4: (- 2)].({x^3}:{x^2})\\ =  - 2.{x^{3 - 2}}\\ =  - 2x\);

b) \(( - 7{x^2}):(6x) \\= ( - 7:6).({x^2}:x) \\=  - \dfrac{7}{6}.{x^{2 - 1}}\\ =  - \dfrac{7}{6}.x\);

c) \(( - 14{x^4}):( - 8{x^3}) \\= ( - 14: - 8).({x^4}:{x^3})\\= \dfrac{7}{4}.{x^{4 - 3}} \\= \dfrac{7}{4}.x\).


Bình chọn:
4.7 trên 26 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 7 - Cánh diều - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí