30 câu hỏi lý thuyết về cách gọi tên este có lời giải

Làm đề thi

Câu hỏi 1 :

Este C2H5COOCH3 có tên là

 • A Metyl propionat.
 • B Metyl este.
 • C Etyl metyl este.
 • D Etyl propionat.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đọc tên của este.

Lời giải chi tiết:

Este C2H5COOCH3 có tên là metyl propionat.

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 2 :

Este CH2=C(CH3)–COO–CH2–CH3 có tên gọi là:

 • A Vinyl propionat.
 • B Metyl acrylat.
 • C Etyl fomat.
 • D Etyl metacrylat.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đọc tên este.

Lời giải chi tiết:

Este CH2=C(CH3)–COO–CH2–CH3 có tên gọi là: Etyl metacrylat.

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 3 :

Các este thường có mùi thơm dễ chịu: isoamyl axetat có mùi chuối chín, etyl butirat có mùi dứa chín, etyl isovalerat có mùi táo, ... Este có mùi chuối chín có công thức cấu tạo thu gọn là:

 • A CH3COOCH2CH(CH3)2.
 • B CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.
 • C CH3COOCH2CH(CH3)CH2CH3.
 • D CH3COOCH(CH3)CH2CH2CH3.

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Este có mùi chuối chín là isoamyl axetat có công thức cấu tạo: CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 4 :

Tên gọi của hợp chất hữu cơ CH2=CH-OOC-CH3 là:

 • A vinyl axetat.
 • B vinyl fomat.
 • C etyl fomat.
 • D anlyl fomat.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

CH2=CH-OOC-CH3 là CH3COO-CH=CHcó tên là Vinyl axetat.

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 5 :

Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hoa nhài. Công thức của benzyl axetat là

 • A C6H5-COO-CH3       
 • B CH3-COO-CH2-C6H5
 • C CH3-COO-C6H5    
 • D C6H5-CH2-COO-CH3

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 6 :

Cho este X có công thức phân tử là C4H8O2 tác dụng với NaOH đun nóng thu được muối Y có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của X. Tên gọi của X là :

 • A metyl propionat    
 • B isopropyl fomat    
 • C propyl fomat   
 • D etyl axetat

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 7 :

Vinyl axetat là tên gọi của hợp chất nào sau đây?

 • A  C2H5COOCH3.
 • B HCOOC2H5.
 • C CH3COOCH=CH2.
 • D CH2=CH-COOCH3.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Vinyl axetat có công thức là CH3COOCH=CH2

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 8 :

Phenyl axetat được điều chế trực tiếp từ

 • A axit axetic và phenol     
 • B anhiđrit axetic và phenol
 • C axit axetic và ancol benzylic             
 • D anhiđrit axetic và ancol benzylic

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 9 :

Este etyl fomat có công thức là

 • A $HCOO{C_2}{H_5}$
 • B $HCOOC{H_3}$
 • C $HCOOCH = C{H_2}$
 • D $C{H_3}COOC{H_3}$

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 10 :

Hợp chất CH3CH2COOCH3 có tên là:

 • A etyl axetat
 • B propyl axetat 
 • C metyl axetat            
 • D metyl propionat 

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 11 :

Vinyl fomat có công thức phân tử là:

 • A C3H6O2  
 • B C4H6O2
 • C C2H4O2                     
 • D  C3H4O2

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

Vinyl fomat: HCOOCH=CH2

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 12 :

Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3CH2 - COO - C2H5. Tên gọi của X là:

 • A vinyl axetat
 • B metyl propionat
 • C etyl propionat                                                     
 • D metyl metacrylat

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Hợp chất X có CTCT CH3CH2-COO-C2H5 nên X có tên là etyl propionat.

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 13 :

Sản phẩm khi xà phòng hóa hoàn toàn HCOOCH=CHCH3 bằng NaOH là:

 • A CH3CH2CHO và HCOONa     
 • B CH3CH- C = O và HCOONa     
 • C CH3CH2 = CH – OH và HCOONa
 • D CH3CHO và HCOOH        

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đáp án A  

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 14 :

Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH2=C(CH3)COOCH2CH3 . Tên gọi của X là:

 • A Ety fomat      
 • B Etyl metacrylat      
 • C vinyl propionat   
 • D Metyl acrylat

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 15 :

Este CH2=C(CH3)COOCH2CH3 có tên gọi là :

 • A etyl fomat      
 • B etyl metacrylat   
 • C vinyl propionat    
 • D metyl acrylat

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 16 :

Este X có CTPT là CH3COOC6H5. Phát biểu nào sau đây về X là đúng :

 • A X có phản ứng tráng gương
 • B X được điều chế bằng phản ứng của axit axetic với phenol
 • C Khi cho X  tác dụng với NaOH(vừa đủ) thì thu được 2 muối
 • D Tên gọi của X là Benzyl axetat

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 17 :

Isoamyl axetat là este có mùi chuối chín có khối lượng phân tử là.

 • A 116            
 • B 144        
 • C  102        
 • D  130

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

CH3COO(CH2)2CH(CH3)2

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 18 :

Etse X có công thức cấu tạo CH3COOCH2-C6H5 (C6H5-: phenyl). Tên gọi của X

 • A metyl benzoat.           
 • B phenyl axetat.             
 • C benzyl axetat
 • D phenyl axetic.

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Tên gọi của X benzyl axetat

Đáp án C.

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 :

Este CH2=CHCOOCH3không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

 • A  Kim loại Na.            
 • B H2 (xúc tác Ni, đun nóng)
 • C H2O (xúc tác H2SO4  loãng, đun nóng).   
 • D Dung dịch NaOH, đun nóng.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 20 :

Benzyl axetat là một este có mùi thơm của hòa nhài. Công thức cấu tạo của benzyl axetat là

 • A CH3COOC6H  
 • B CH3COOCH2C6H5     
 • C C6H5CH2COOCH3    
 • D C6H5COOCH3

Đáp án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 21 :

Este có mùi thơm của hoa hồng là

 • A geranyl axetat.
 • B etyl butirat.  
 • C isoamyl axetat. 
 • D benzyl axetat.

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

geranyl axetat: có mùi hoa hồng

etyl butirat : có mùi dứa

isoamyl axetat : có mùi chuối chín

benzyl axetat : có mùi hoa nhài

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 22 :

Số nguyên tử hidro trong vinylacrylat là:

 • A 2
 • B 4
 • C 6
 • D 8

Đáp án: C

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 23 :

Khi đun nóng chất X có công thức phân tử C3H4O2 với dung dịch NaOH thu được 1 muối và 1 andehit. Công thức cấu tạo của X là

 • A HCOOCH=CH2
 • B CH=CH2COOH
 • C CH3COOCH3
 • D CH3COOCH=CH2

Đáp án: A

Lời giải chi tiết:

X: C3H4O2 => loại C,D

CH=CH2COOH + NaOH → CH=CH2 COONa + H2O

HCOOCH=CH2 + NaOH → HCOONa + CH3CHO

=> X là: HCOOCH=CH2

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 24 :

Một este có công thức C4HxO2 thủy phân trong môi trường axit thu được sản phẩm là anđehit acrylic. Công thức cấu tạo của este là

 • A HCOOCH2CH=CH2
 • B CH3COOCH=CH2
 • C CH2=CHCOOCH3
 • D HCOOCH=C=CH2

Đáp án: D

Lời giải chi tiết:

HCOOCH2CH=CH2 + H2O \(\overset {{H^ + },{t^o}} \leftrightarrows \) HCOOH + CH2=CH-CH2-OH => A loại

CH3COOCH=CH2 + H2O \(\overset {{H^ + },{t^o}} \leftrightarrows \) CH3COOH  +  CH3CHO => B loại

CH2=CHCOOCH+ H2O \(\overset {{H^ + },{t^o}} \leftrightarrows \) CH2=CHCOOH  + CH3OH => C loại

HCOOCH=C=CH2 + H2O \(\overset {{H^ + },{t^o}} \leftrightarrows \) HCOOH  + CH2=CH-CHO => D đúng

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 25 :

Chất X có công thức cấu tạo CH2=CHCOOCH=CH2. Tên gọi của X là

 • A Vinyl acrylat. 
 • B Etyl axetat.      
 • C Vinyl metacrylat. 
 • D Propyl metacrylat.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Cách đọc tên este RCOOR’ = tên gốc R’ + tên gốc RCOO-+ at

Lời giải chi tiết:

CH2=CHCOOCH=CH2 có tên: vinyl acrylat

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 26 :

Etyl propionat là este có mùi thơm của dứa. Công thức của etyl propionate là

 • A CH3COOCH3                  
 • B HCOOC2H5                     
 • C C2H5COOC2H5             
 • D C2H5COOCH3

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Tên của este RCOOR’ = tên R’ (đuôi yl) + tên gốc axit (đuôi at)

Etyl : C2H5 còn propionat là C2H5COO -

Lời giải chi tiết:

Công thức của etyl propionate là C2H5COOC2H5

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 27 :

Este CH2=C(CH3)-COO-CH2-CH3 có tên gọi là

 • A metyl acrylat. 
 • B etyl fomat.       
 • C etyl metacrylat. 
 • D vinyl propionat.

Đáp án: C

Phương pháp giải:

Tên este RCOOR' = tên gốc ancol R' (đuôi yl) + tên gốc RCOO- (đuôi at)

Lời giải chi tiết:

CH2=C(CH3)-COO-CH2-CH3 có tên etyl metacrylat.

Đáp án C

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 28 :

Hợp chất CH3COOCH3 có tên gọi là

 • A vinyl axetat.
 • B metyl acrylat.
 • C etyl axetat.
 • D metyl axetat.

Đáp án: D

Phương pháp giải:

Dựa vào cách đọc tên este.

Lời giải chi tiết:

CH3COOCH3 có tên là metyl axetat

Đáp án D

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 29 :

Đun nóng este X với dung dịch NaOH, thu được muối CH2=CHCOONa và ancol CH3OH. Tên gọi của X là

 • A metyl axetat.
 • B metyl acrylat.
 • C vinyl axetat.
 • D etyl acrylat.

Đáp án: B

Phương pháp giải:

RCOOR’ + NaOH → RCOONa + R’OH

Biết RCOONa là CH2=CHCOONa ; R’OH là CH3OH suy ngược lại công thức ban đầu.

Lời giải chi tiết:

Este X có dạng: CH2=CHCOOCH3: metyl acrylat

Đáp án B

Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 30 :

Thủy phân este metyl acrylat trong dung dịch NaOH thu được muối X. Công thức muối X là

 • A CH2=CHCOONa. 
 • B CH3COONa. 
 • C C2H5COONa. 
 • D C17H35COONa.

Đáp án: A

Phương pháp giải:

Lý thuyết về phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm

Lời giải chi tiết:

CH2=CHCOOCH3 + NaOH \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) CH2=CHCOONa + CH3OH

Đáp án A

Đáp án - Lời giải

Xem thêm

30 bài tập vận dụng thủy phân este có lời giải (phần 1)

30 bài tập vận dụng thủy phân este (phần 1) có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết
30 bài tập vận dụng thủy phân este có lời giải (phần 2)

30 bài tập vận dụng thủy phân este (phần 2) có đáp án và lời giải chi tiết từ cơ bản tới nâng cao, từ bài dễ tới bài khó đầy đủ các dạng đầy đủ từ trắc nghiệm tới tự luận

Xem chi tiết
50 bài tập vận dụng về phản ứng thủy phân este có lời giải (phần 2)

50 bài tập về phản ứng thủy phân este hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

Xem chi tiết
50 bài tập vận dụng về thủy phân este có lời giải (phần 1)

50 bài tập vận dụng về thủy phân este hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết
30 bài tập lý thuyết về công thức cấu tạo của este có lời giải (phần 3)

30 bài tập lý thuyết về công thức cấu tạo của este hay nhất có đáp án và lời giải tiết (phần 3)

Xem chi tiết
30 bài tập lý thuyết về công thức cấu tạo của este có lời giải (phần 2)

30 bài tập lý thuyết về công thức cấu tạo của este hay nhất có lời giải (phần 2)

Xem chi tiết
30 câu hỏi về xác định công thức cấu tạo của este có lời giải (phần 1)

30 câu hỏi về xác định công thức cấu tạo của este hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết
20 câu hỏi về chuỗi phản ứng của este có lời giải

20 câu hỏi về chuỗi phản ứng của este hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết
50 câu hỏi lý thuyết về este có lời giải (phần 4)

50 câu hỏi lý thuyết về este hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 4)

Xem chi tiết
50 bài tập lý thuyết este có lời giải (phần 3)

50 bài tập lý thuyết este hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 3)

Xem chi tiết
50 bài tập lý thuyết este có lời giải (phần 2)

50 bài tập lý thuyết este hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 2)

Xem chi tiết
50 bài tập lý thuyết este có lời giải (phần 1)

50 bài tập lý thuyết este hay nhất có đáp án và lời giải chi tiết (phần 1)

Xem chi tiết

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 lộ trình ôn 3 kì thi (Luyện thi TN THPT & ĐGNL; ĐGTD) tại Tuyensinh247.com. Đầy đủ theo 3 đầu sách, Thầy Cô giáo giỏi, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng đáp ứng mọi kì thi.