Chủ nghĩa xã hội hiện thực ra đời đầu tiên ở đâu? Nó đã có tác dụng tích cực nào đối với phong trào cách mạng trên thế giới?


Chủ nghĩa xã hội hiện thực ra đời đầu tiên ở nước Nga Xôviết với sự kiện Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917. Ngày 7-11-1917, Đảng Bônsêvíeh Nga, đứng đầu là V.I. Lênin, đã lãnh đạo quần chúng nhân dân khởi nghĩa vũ trang xoá bỏ quyền lực của chính phủ lâm thời tư sản tại nước Nga

Chủ nghĩa xã hội hiện thực ra đời đầu tiên ở nước Nga Xôviết với sự kiện Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917.

Ngày 7-11-1917, Đảng Bônsêvíeh Nga, đứng đầu là V.I. Lênin, đã lãnh đạo quần chúng nhân dân khởi nghĩa vũ trang xoá bỏ quyền lực của chính phủ lâm thời tư sản tại nước Nga, giành “toàn bộ chính quyền về tay Xôviết”. Lần đầu tiên trong lịch sử, một nhà nước kiểu mới - Nhà nước Xôviết - nhà nước của nhân dân lao động do V.I. Lênin đứng đầu đã được xác lập. Với quyền lực mới của mình nhân dân lao động Nga đã ngay lập tức bắt tay vào việc cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới - xã hội xã hội chủ nghĩa - đó là một xã hội do nhân dân làm chủ dưới sự lãnh đạo của chính Đảng của mình.

-     Sự kiện Cách mạng Tháng Mười đã thức tỉnh hàng triệu con người lao động và các dân tộc đang bị áp bức, bị bóc lột dưới ách thống trị của tư bản và chủ nghĩa thực dân hướng về nó như hướng về tương lai của chính mình để đấu tranh cho sự giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định: “Giôsng như mặt trời chói lọi, Cách mạng Tháng Mười Nga chiếu sáng khắp năm châu, thức tỉnh hàng triệu hàng triệu người bị áp bức, bóc lột trên trái đất. Trong lịch sử loài người chưa từng có cuộc cách mạng nào có ý nghĩa to lớn và sâu xa như thế”.

Loigiaihaycom


Bình chọn:
3.1 trên 8 phiếu

>> Xem thêm