Báo cáo phần thực hiện trang 74, 75 SGK Toán 7 tập 1 - Cánh diều


Đề bài

Thực hiện công việc kinh doanh ( thực hành bán hàng). Tính doanh thu và lãi.

- Yêu cầu mong muốn:

Sản phẩm

Giá mua vào

Số lượng mua

Hình thức khuyến mãi

Số lượng bán

Lãi

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

- Kết quả thực tế đạt được:

Sản phẩm

Giá mua vào

Số lượng mua

Hình thức khuyến mãi

Số lượng bán

Lãi

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

- Viết báo cáo kết quả kinh doanh của nhóm.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+) Chọn sản phẩm kinh doanh

+) Khảo sát thị trường

Lời giải chi tiết

- Yêu cầu mong muốn:

Sản phẩm

Giá mua vào

Số lượng mua

Hình thức khuyến mãi

Số lượng bán

Lãi

Tất (vớ)

3 000

100

Mua 4 tặng 1

70

120 000

Áo thun

50 000

40

Giảm giá 20%

35

2 800 000

- Kết quả thực tế đạt được:

Sản phẩm

Giá mua vào

Số lượng mua

Hình thức khuyến mãi

Số lượng bán

Lãi

Tất (vớ)

3 000

100

Mua 4 tặng 1

70

84 000

Áo thun

50 000

40

Giảm giá 10%

35

560 000

Báo cáo

Sản phẩm

Giá mua vào

Số lượng mua

Hình thức khuyến mãi

Giá bán ra

Số lượng bán

Vốn

Doanh thu

Lãi

Tất (vớ)

3 000

100

Mua 4 tặng 1

6 000

64

300 000

384 000

84 000

Áo thun

50 000

40

Giảm giá 10%

80 000

32

2 000 000

2 560 000

560 000

Tổng

2 300 000

2 944 000

 


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu