Bài 74: Ôn tập kiểm đếm số liệu và lựa chọn khả năng


Bài 1. Rô-bốt cắt giấy màu được các hình gồm hình vuông, hình tròn, hình tam giác rồi trang trí lên cây như hình vẽ.

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Bài 1 (trang 134 SGK Toán 2 tập 2)

Rô-bốt cắt giấy màu được các hình gồm hình vuông, hình tròn, hình tam giác rồi trang trí lên cây như hình vẽ.

Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ, đếm số lượng mỗi loại theo yêu cầu đề bài rồi điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 135 SGK Toán 2 tập 2)

Cho biểu đồ về số quả cam, quả táo, quả xoài ở một cửa hàng bán hoa quả trong chợ.

a) Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Có  quả cam;  quả táo;  quả xoài.

b) Chọn câu trả lời đúng.

• Loại quả nào có nhiều nhất?

A. Cam               B. Táo                C. Xoài

• Loại quả nào có ít nhất?

A. Cam               B. Táo                C. Xoài

Phương pháp giải:

a) Quan sát biểu đồ, tìm số túi cam/ táo/ xoài và số quả bên ngoài, từ đó tìm được tổng số quả mỗi loại.

b) So sánh số lượng các loại quả, từ đó tìm được loại quả có nhiều nhất, loại quả có ít nhất.

Lời giải chi tiết:

a) Quan sát ta thấy có:

• 3 túi cam và 6 quả cam. Mà mỗi túi có 10 quả. Do đó có tất cả 36 quả cam.

• 5 túi táo. Mà mỗi túi có 10 quả. Do đó có tất cả 50 quả táo.

• 4 túi xoài và 2 quả xoài. Mà mỗi túi có 10 quả. Do đó có tất cả 42 quả xoài.

Vậy: Có 36 quả cam; 50 quả táo ; 42 quả xoài.

b) Ta có: 36 < 42 < 50. Vậy:

• Loại quả có nhiều nhất là táo.

Chọn B.

• Loại quả có ít nhất là cam.

Chọn A.

Bài 3

Bài 3 (trang 135 SGK Toán 2 tập 2)

Nam cho 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ vào hộp. Không nhìn vào hộp, Rô-bốt

lấy ra 2 quả bóng. Chọn khả năng xảy ra trong môi trường hợp sau:

a) Cả 2 quả lấy ra đều là bóng xanh.

A. Chắc chắn                 B. Không thể                  C. Có thể

b) Cả 2 quả lấy ra đều là bóng đỏ.

A. Chắc chắn                B. Không thể                   C. Có thể

c) Trong 2 quả lấy ra, có ít nhất 1 bóng xanh.

A. Chắc chắn                B. Không thể                   C. Có thể

Phương pháp giải:

Mô tả khả năng xảy ra khi lấy ra 2 quả bóng, từ đó trả lời các câu hỏi của bài toán.

Lời giải chi tiết:

a) Vì trong hộp có 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ nên khi lấy ra 2 quả bóng thì cả 2 quả lấy ra có thể đều là bóng xanh.

Chọn C.

b) Vì trong hộp có 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ nên khi lấy ra 2 quả bóng thì cả 2 quả lấy ra không thể đều là bóng đỏ.

Chọn B.

c) Vì trong hộp có 2 quả bóng xanh và 1 quả bóng đỏ nên khi lấy ra 2 quả bóng thì trong 2 quả lấy ra chắc chắn có ít nhất 1 bóng xanh.

Chọn A.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 7 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối tri thức - Xem ngay