Bài 64: Thu thập, phân loại, kiểm đếm số liệu


Bài 1. Quan sát tranh rồi tìm số thích hợp ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1 (trang 100 SGK Toán 2 tập 1)

Quan sát tranh rồi tìm số thích hợp.

Xung quanh quạ đen có  viên sỏi, bao gồm:

 viên sỏi dạng khối lập phương;

 viên sỏi dạng khối trụ;

 viên sỏi dạng khối cầu.

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, phân loại các viên sỏi theo dạng hình khối (trong tranh có các viên sỏi dạng khối cầu, khối trụ, khối lập phương), đếm số lượng từng loại và ghi lại kết quả.

Lời giải chi tiết:

Xung quanh quạ đen có 19 viên sỏi, bao gồm:

6 viên sỏi dạng khối lập phương;

5 viên sỏi dạng khối trụ;

8 viên sỏi dạng khối cầu.

Bài 2

Bài 2 (trang 100 SGK Toán 2 tập 1)

Quan sát tranh rồi trả lời.

a) Điền số thích hợp vào ô có dấu “?”.

Mỗi loại gà có bao nhiêu con?

b) Chọn câu trả lời đúng.

• Loại gà nào nhiều nhất?

A. Gà trống                     B. Gà mái                    C. Gà con

• Loại gà nào ít nhất?

A. Gà trống                     B. Gà mái                    C. Gà con

c) Có tất cả bao nhiêu con gà?

Phương pháp giải:

Quan sát tranh, phân loại các con gà theo loại (gà trống, gà mái, gà con), đếm số lượng từng loại và ghi lại kết quả. Sau đó, dựa vào kết quả đếm được để trả lời các câu hỏi b và c.

Lời giải chi tiết:

a) Quan sát tranh, đếm số gà mỗi loại ta có kết quả như sau:

b) Ta có: 2 < 7 < 9.

Vậy:

• Loại gà nhiều nhất là gà con.

Chọn đáp án C.

• Loại gà ít nhất là gà trống.

Chọn đáp án A.

c) Có tất cả số con gà là:

         2 + 7 + 9 = 18 (con)

                Đáp số: 18 con gà.

Bài 3

Bài 3 (trang 101 SGK Toán 2 tập 1)

Quan sát tranh rồi trả lời câu hỏi.

a) Mai gấp được bao nhiêu con hạc giấy mỗi màu?

b) Hạc giấy màu nào nhiều nhất? Hạc giấy màu nào ít nhất?

Phương pháp giải:

a) Quan sát tranh, phân loại hạc giấy theo màu sắc, đếm số lượng mỗi loại và ghi lại kết quả.

b) So sánh số lượng các loại hạc giấy theo màu, từ đó tìm được hạc giấy màu nào nhiều nhất, hạc giấy màu nào ít nhất.

Lời giải chi tiết:

a) Quan sát tranh, đếm số hạc giấy theo màu sắc ta có kết quả như sau:

b) Ta có:  5 < 7 < 8.

Vậy: Hạc giấy màu vàng nhiều nhất, hạc giấy màu xanh ít nhất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan:


Hỏi bài