Bài 12. Trình bày thông tin ở dạng bảng

Bình chọn:
4.2 trên 49 phiếu
Hoạt động 1 trang 53 - SGK Tin học lớp 6

1. Hình 5.11 cho thấy hai cách trình bày danh sách học sinh trong cuốn sổ lưu niệm. Trang bên trái sử dụng bảng, trang bên phải liệt kê lần lượt danh sách các thành viên. Em hãy nhận xét về hai cách trình bày này. 2. Em sẽ lựa chọn cách nào để trình bày danh sách học sinh trong cuốn sổ lưu niệm của lớp em. Tại sao?

Xem lời giải

Lý thuyết trình bày thông tin ở dạng bảng

Lý thuyết trình bày thông tin ở dạng bảng Tin học 6 Kết nối tri thức ngắn gọn, đầy đủ, dễ hiểu.

Xem chi tiết

1. Trình bày thông tin ở dạng bảng
Hoạt động 2 trang 54 - SGK Tin học lớp 6

Dựa vào bảng thống kê kết quả, em hãy trả lời các câu hỏi sau:

Xem lời giải

2. Tạo bảng
Câu hỏi 1 trang 55 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy sắp xếp lại thứ tự các bước để được thao tác tạo bảng đúng:

Xem lời giải

Câu hỏi 2 trang 55 - SGK Tin học lớp 6

Bạn An đã nhập số hàng, số cột như Hình 5.15 để tạo bảng. Bảng được tạo sẽ có:

Xem lời giải

3. Định dạng bảng
Câu hỏi trang 55 - SGK Tin học lớp 6

Muốn xóa một số hàng trong bảng, sau khi chọn các hàng cần xóa, em thực hiện lệnh nào sau đây?

Xem lời giải

Luyện tập
Luyện tập bài 1 trang 57 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy soạn thảo bảng kết quả khảo sát trò chơi tập thể yêu thích ở Mục 1. Nếu cần bổ sung cột Tổng số để điền số học sinh cả lớp thích trò chơi tương ứng (bằng số học sinh nam cộng số học sinh nữ cùng thích trò chơi này) thì em sẽ chèn cột này vào vị trí nào của bảng? Em hãy chèn và điền số liệu cho cột Tổng số này.

Xem lời giải

Luyện tập bài 2 trang 57 - SGK Tin học lớp 6

Bản tin sau đây nói về kết quả thực hiện phong trào đọc sách của học sinh khối 6.

Xem lời giải

Vận dụng
Vận dụng bài 1 trang 57 - SGK Tin học lớp 6

Em hãy trình bày các nội dung sau dưới dạng bảng:

Xem lời giải