Language focus Unit 4 trang 44 Tiếng Anh 8

Bình chọn:
5 trên 107 phiếu

1.Write the past simple form of each verb. 1. Em hãy viết hình thức của thì quá khứ đơn cho mỗi động từ.

Language Focus

1.Write the past simple form of each verb.

a)      run                                d) go                                h) ride

=> ran                                    e) have                            i) eat

b)      fly                                 f)do                                 j) sit

c)      take                               g) be                                k) come

===> 1. Em hãy viết hình thức của thì quá khứ đơn cho mỗi động từ.

a. run

—> ran

 

b. fly

—> flew

 

c. take

—» took 

 

d. go

—» went 

2.

e. have

-> had

 

f. do

—> did

 

g. be —» was/ were

h. ride —» rode

i. eat -» ate

j. sit -» sat

k. come -» came

2. Complete the dialogue below. Use the past simple.

a)  Lan:________________________________ ?

Nga: No. 1 ate noodles.

b) Ba: How did you get to school?

Nam:________________________________ ?

c)  Minh:_______________________________ ?

Hoa: I was at home,

d) Chi: Which subject did you have yesterday?

Ba:________________________________ .

===> 2. Em hãy hoàn thành hội thoại sau, dùng thì quá khứ đơn.

* Câu trà lời gợi ỷ:

a. Lan:

Did vou eat bread for breakfast?

Nga:

No. I ate noodles.

b. Ba:

How did you Ret to school?

Nam:

I got to school bv bicycle./I rode a bike to school./I walked to school.

c. Minh:

Where were vou last nieht?

Hoa:

I was at home.

d. Chi:

Which subject did vou have yesterday?

Ba:

I had Maths. Phvsics. English and Literature.

3.Complete the sentences. Use the prepositions in the table.

in

             November 1997

between

7 am and 8 am

on

             Monday, July 2

after

3 pm

at

             6 pm

before

a) I'll see you on Wednesday.

b)      I’m going to Laos__________ January.

c)       We must be there_________ 8.30 and 9.15.

d)       The bank closes_________ 3 pm. If you arrive__________ 3 pm, the bank will be closed.

e) I'll be home_______ seven because 1 want to see the seven o’clock news.

===> 3. Hoàn thành các câu sau, dùng giới từ cho trong bảng.                                                         ;

a. I'll see you on Wednesday.

b. I’m going to Laos in January.

c. We must be there between 8.30 and 9.15.

d. The bank closes at 3 pm. If you arriv e after 3 pm. the bank will be closed.

e. I’ll be home before seven because I want to see the seven o’clock news.

4. Look at the pictures. Complete the dialogue. Use used to and the verbs in the box

live      stay      have     be

Nga:       Where is this? It isn’t Ha Noi.

Hoa:    No, it’s Hue. I (0) used to visit there.

Nga:       Is that you, Hoa?

Hoa:      Yes. I (1)_______ long hair.

Nga:       Who is in this photo?

Hoa:      That is Loan. She (2) ________ my next-door neighbor.

Nga:       Are they your parents?

Hoa:     No. They’re my aunt and uncle. They (3) _________ in Hue, too.

=== > 4. Hãy nhìn tranh rồi hoàn thành hội thoại sau, sử dụng used to và động từ cho trong khung.

Nga: Where is this? It isn’t in HaNoi.

Hoa: No. it’s in Hue. I (0) used to stay there.

Nga: Is that you. Hoa?

Hoa: Yes. I (1) used to have lonq hair.

Nga: Who is in this photo?

Hoa: That is Loan. She (2) used to be my next door neighbor.

Nga: Are they your parents?

Hoa:No. They’re my aunt and uncle. They (3) used to live in Hue. too.

 


>>Học trực tuyến lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan