Thế nào là “văn hoá” và “nền văn hoá xã hội chủ nghĩa”?

Bình chọn:
4 trên 7 phiếu

* Khái niệm văn hoá Khái niệm “văn hoá’ có một nội hàm hết sức phong phú, bởi vậy cho đến nay có khá nhiều định nghĩa. Tự nhiên, nếu nhìn từ góc độ bao quát nhất

*   Khái niệm văn hoá

Khái niệm “văn hoá’ có một nội hàm hết sức phong phú, bởi vậy cho đến nay có khá nhiều định nghĩa. Tự nhiên, nếu nhìn từ góc độ bao quát nhất, có thể định nghĩa: Văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do con người sáng tạo ra trong lịch sử nhờ lao động của mình.

Theo khái niệm trên, có thể nói: cái cốt lõi của văn hoá chính là hệ giá trị đóng vai trò làm cơ sở cho việc xây dựng nên một nền văn hoá nhất định, như: nền văn hoá phương Đông, phương Tây, văn hoá Hy Lạp, văn hoá Phục Hưng Tây Âu,…

Theo quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin, trong điều kiện xã hội có giai cấp thì nội dung của vãn hoá cũng có tính giai cấp. Từ đó có thể nói tới các khái niệm theo tính giai cấp đó, như khi nói: nền văn hoá tư sản, nền văn hoá vô sản hay nền văn hoá xã hội chủ nghĩa,...

-    Khái niệm nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

Nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là một nền vàn hoá được xây dựng trên cơ sở hệ giá trị tư tưởng cách mạng của giai cấp công nhân; có sự kế thừa, tiếp thu chọn lọc đối với những tinh hoa văn hoá đã được con người sáng tạo ra trong lịch sử.

Như vậy, nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là nền văn hoá có bản chất giai cấp khác căn bản so với các nền văn hoá trước đây (thí dụ nền vàn hoá tư sản), thế nhưng nó lại là sự tiếp tục của sự phát triển văn hoá mà nhân loại đã sáng tạo ra. V.I. Lênin đã từng nhấn mạnh rằng: “Văn hóa vô sản không phải bỗng nhiên mà có nó không phải do những người tự cho mình là chuyên gia về văn hóa vô sản phát minh ra... Văn hóa vô sản phải là sự phát triển hợp quy luật của tổng số những kiến thức mà loài người tích lũy được dưới ách thống trị của xã hội tư bản, xã hội của bọn địa chủ và xã hội của bọn quan liêu”.

-     Những đặc trưng cơ bản của nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

Nền văn hóa xã hội chủ nghĩa có những đặc trưng cơ bản sau đây:

Thứ nhất, đó là nền văn hoá được xây dựng trên nền tảng ý thức hệ của giai cấp công nhân thể hiện tập trung ở hệ tư tưởng Mác - Lênin.

Thứ hai, đó là nền văn hoá có tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc; đó là nền văn hoá được sáng tạo bởi nhân dân lao động và phục vụ lợi ích của nhân dân lao động.

Thứ ba, đó là nền văn hoá có sự kế thừa đối với những tình hoa của lịch sử văn hoá các dân tộc trên thế giới.

Loigiaihay.com

Tại sao xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là một tất yếu trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa? Quá trình xây dựng đó có những nội dung cơ bản nào? Phương thức cơ bản của việc xây dựng nền văn hoá đó? Tại sao xây dựng nền văn hoá xã hội chủ nghĩa là một tất yếu trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa? Quá trình xây dựng đó có những nội dung cơ bản nào? Phương thức cơ bản của việc xây dựng nền văn hoá đó?

- Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Tính tất yếu của việc xây dựng nền vãn hóa xã hội chủ nghĩa xuất phát từ những căn cứ

Xem chi tiết
Hãy phát biểu một định nghĩa về nhà nước xã hội chủ nghĩa và nêu những đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của nó? Tại sao nói việc xây dựng và củng cố nhà nước xã hội chủ nghĩa là một tất yếu trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội? Hãy phát biểu một định nghĩa về nhà nước xã hội chủ nghĩa và nêu những đặc trưng, chức năng và nhiệm vụ của nó? Tại sao nói việc xây dựng và củng cố nhà nước xã hội chủ nghĩa là một tất yếu trong tiến trình xây dựng chủ nghĩa xã hội?

- Định nghĩa về nhà nước xã hội chủ nghĩa Nhà nước xã hội chủ nghĩa là một kiểu tổ chức quyền lực đặc biệt của nhân dân lao động, đặt dưới sự lãnh đạo của chính Đảng của giai cấp công nhân.

Xem chi tiết
Lý thuyết: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa Lý thuyết: Những vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa

Tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa là một tiến trình lịch sử lâu dài, khó khăn và gian khổ với mục đích cuối cùng là bảo đảm thành công sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản.

Xem chi tiết
Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa

Tính tất yếu của việc xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa xuất phát từ những căn cứ sau đây: Thứ nhất, tính triệt để, toàn diện của cách mạng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải thay đổi phương thức sản xuất tinh thần, làm cho phương thức sản xuất tinh thần phù hợp với phương thức sản xuất mới của xã hội xã hội chủ nghĩa.

Xem chi tiết
Biện chứng là gì? Phép biện chứng là gì? Có những hình thức lịch sử nào của phép biện chứng? Có sự đối lập căn bản nào giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình trong nhận thức? Biện chứng là gì? Phép biện chứng là gì? Có những hình thức lịch sử nào của phép biện chứng? Có sự đối lập căn bản nào giữa phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình trong nhận thức?

- Biện chứng là gì? + Khái niệm biện chứng dùng để chỉ những mối liên hệ và sự phát triển của các sự vật, hiện tượng trong tự nhiên, xã hội và tư duy.

Xem chi tiết
Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay